Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Следете паричните потоци…

Следете паричните потоци…

Не сме фенове на теории на кон­с­пирацията, защото у нас глупос­тите се обяс­няват основно с…глупост, а в световен мащаб — с глобализация на глупостта. Но пок­рай Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, правеща опити да наложи на чуж­дата на бъл­гар­с­ките и европейс­ките хрис­тиян­ски традиции джен­дър идеология, наяве излязоха шокиращи под­роб­ности. Оказа се, че в един от бъл­гар­с­ките ВУЗ-ове вече фун­к­ционира цяла катедра, гот­веща джен­дър пропаган­датори. В училищата от 5 години шетат емисари, които провеж­дат анкети по „фун­дамен­тални” въп­роси като това дали децата носят пан­талонки или рок­лички. Оказа се, че в учеб­ник по математика има задача, запит­ваща мом­четата колко струва…роклята им. Оказа се, че с дър­жавна помощ е нап­равен „дет­ски” филм за момиченце, което се прев­ръща в мом­ченце, и който ни внушава, че… тези които не приемат „модер­ните” и „раз­лич­ните” са неп­рес­танно отделящи телесни газове прос­таци. Нак­ратко – оказва се, че много преди приемането на вред­ната кон­вен­ция, джен­дър заразата се е промък­вала под­молно в дър­жав­ния и общес­т­вен организъм и го трови като живак… По плана на зад­кулис­ните сценаристи кон­вен­цията тряб­ваше да мине тихо, но се въз­п­ротивиха всички чес­тни и дос­тойни бъл­гар­ски граж­дани – правос­лавни, католици, протес­танти, мюсюл­мани, социалисти, пат­риоти, кон­сер­ватори– общо 8090% от хората. Но се оказа, че отдавна са планирани и платени съот­вет­ните пропаган­дни мероп­риятия, прос­вет­ните кам­пании, и най-вече, и основно, и преди всичко – многомилион­ните парични потоци за НПО-тата са раз­п­ределени. Именно с това най-вече лъсва лицемерието, мер­зостта и пош­лостта на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, мер­кан­тил­ността на ней­ните малоб­ройни и корис­тни ривър­женици. Време е дър­жав­ните органи (ДАНС, МВР, прокуратура, данъчни, прос­ветни власти, общини) да влязат във фун­к­циите си и да раз­к­рият кой, защо и как при неп­риета кон­вен­ция и извън закона налага джен­дър идеологията, кой трови с нея нашите деца, кой колко сребър­ника ще получи за тази мер­зка работа? Извадете истината и само истината. По нея ще съдим винов­ните!

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...