Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Камбаните звънят, или как австралийците се оказаха по-българи от българите

Камбаните звънят, или как австралийците се оказаха по-българи от българите

Монумен­тът „Кам­баните”, сим­волизиращ уникал­ната инициатива за Асам­б­лея „Знаме на мира” отново получи живот. Но не защото бъл­гар­с­ките управ­ляващи се сетиха, че най-силното оръжие на една малка, но древна дър­жава като нашата, е духов­ността, а защото дарение за монумента са направили…австралийските проф­съюзи. На другия край на света знаят, пом­нят и тачат едно наше национално и глобално дос­тижение, което в мът­ните времена след 10 ноем­ври 1989-а ние пог­ребахме под дъл­бок слой отрицание, антикомунизъм и заб­рава. С колко грозни прокоби новопок­ръс­тените „демок­рати” (пък и бивши сърат­ници) хулеха делото на Люд­мила Жив­кова, само защото е дъщеря на баща си, и само защото бе част от епохата „преди”.

Но от дис­тан­цията на времето се вижда, че то бе дело за кул­турно отваряне на Бъл­гария към света на базата не на идеологически, а на общочовешки цен­ности. Че обединението на деца от раз­лични дър­жави, кон­тиненти и раси в името на мира, всъщ­ност е нищо раз­лично от философията, която с години изп­ревари идеите на ООН или ЕС за един­с­тво в раз­нооб­разието и за толеран­т­ност и взаимно опоз­наване на кул­турите. И не на пос­ледно място – това бе и дело пат­риотично — с инициативи като „1300 години Бъл­гария”, които бяха общонационална кауза, как­вато днес ни лип­сва! Около нас, подобно на 70-те години на ХХ век, бушуват студени и горещи войни, терор, фанатизъм. Пак е време да се раз­вее „Знамето на мира”, да заз­вънят кам­баните, апелиращи съвестта, да се срещ­нат младите с надежда за по-добро общо бъдеще. Днес конюн­к­турни политици се гор­деят с „големи” дип­ломатически пос­тижения на Бал­каните, а преди 38 години Бъл­гария лан­сираше идеи и инициативи с общочовешко звучене, приз­нати от ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ. Въп­рос на дух, мащаб и кръгозор! Някога дър­жав­ниците ни ги имаха, днес – явно не. И още по-жалко, че ни го напом­ниха от далечна Авс­т­ралия, защото ние самите в дреб­ните си суети го бяхме заб­равили.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие