Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Как се преборва демографска криза

Как се преборва демографска криза

Демог­раф­с­ката катас­т­рофа в Бъл­гария е факт е от години и придобива все по зас­т­рашителни раз­мери, а Отделът за населението на ООН дори посочи страната ни като дър­жавата, чието население се топи най-бързо в световен мащаб. Според песимис­тич­ния вариант в док­лада на организацията, пуб­ликуван преди по-малко от месец, населението на Бъл­гария може да се свие с близо 30% в след­ващите 35 години и да дос­тигне малко над 5 милиона, при сегаш­ните 7,152 милиона бъл­гари. В отговор на пагуб­ната тен­ден­ция, управ­ляващите у нас се над­п­ревар­ват да пишат стратегии, да организират форуми и кон­сул­тативни съвети, да се наз­начават за ресорни вицеп­ремиери и общо взето да организират всякакви инициативи, които могат да се обоб­щят по един един­с­т­вен начин — нищо. Едно голямо нищо, за което ще платим най-високата цена. Какво правят през това време останалите страни с демог­раф­ски проб­леми? Пресен пример за това е Хър­ватия, която е с два пъти по-малка територия от Бъл­гария и бе приета в ЕС цели шест години след нас. Хър­ват­с­ката дър­жава взе решение да поеме 50% от внос­ките за жилищни кредити на млади семейс­тва през пър­вите четири години от кредита, а ако в този период те се сдобият с дете, срокът се продъл­жава с две години. Дър­жавата ще съфинан­сира кредити, които не над­вишават 100 000 евро. През това време у нас всеки, който заговори за подобна мярка, е зак­лей­мяван като популист, комунист или демагог-враг на неолиберал­ната светиня, докато тес­ните „специалисти“ на тлъста дър­жавна изд­ръжка водят без­с­мис­лената си кабинетна борба с демог­раф­с­ката криза, която, за жалост, е с предиз­вес­тен край — края на бъл­гар­с­кия род.

Иван Гай­даров

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...