Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Обстрелът над Сирия – престъпление срещу човечеството

Обстрелът над Сирия – престъпление срещу човечеството

Успех ли е да похарчиш над 60 милиона долара, срещу които има шест ранени сирийци. Но какво би станало, ако американски ястреб-психопат бе насочил ракетите срещу руски обекти?!

Операцията срещу Сирия прик­лючи. Дойде часът на рав­нос­мет­ката. Да видим кой какво получи и загуби от ракет­ния обс­т­рел на запад­ните съюз­ници срещу сирийски обекти.

Тръмп би тряб­вало да е в еуфория. Не заради резул­татите, а защото това изг­лежда нор­мал­ното му със­тояние. Войн­с­т­вената реторика отложи раз­вих­рянето на скан­далите с обиска на адвоката му, друж­бата с пор­ноак­т­рисата и сен­зацион­ните раз­к­рития за него в книгата на бив­шия шеф на ФБР.

Тереза Мей би тряб­вало да не спи и тази, и след­ващите вечери. Всички ракети на крал­с­ките ВВС се оказаха прих­ванати и свалени, при това не от рус­наците, а от сирийс­ката ПВО. До една! Г-жа Мей вероятно е очак­вала грохотът на взривяващите се ракети да потули аферата Скрипал, но както виж­даме, ефек­тът няма да този.

Фран­ция се опита да покаже, че по договора Сайкс-Пико Сирия някога е била нейна, та да я имат пред­вид при раз­п­ределението на баницата. Никой от останалите играчи не показа, че може да е схванал тази тънка дип­ломация.

Ако някой има основание да черпи, това е Русия. Но тя няма да го нап­рави, за да не си помисли някой, че се е намес­вала в решенията, заповедите, траек­торията на ракетите или някой от другите ком­поненти на операцията. Мос­ква получи и без­ценни политически и дип­ломатически аргументи, които ще разиг­рава на меж­дународ­ното поп­рище през след­ващите години.

Сирия е неут­рализирала 71 от изс­т­реляните 103 ракети. Сама и то с противоракетни ком­п­лекси от съвет­ско време ! С-300 и С-400 въобще не са намес­вани. Като приемем, че и операцията като цяло надали струва по-малко от 60 милиона долара, срещу които има шест ранени сирийци, тя също не би тряб­вало, дъл­боко в себе си, да е недоволна.

И все пак момен­тът на обс­т­рела беше много опасен. Близко до ума е пред­положението, че някой от хората, определяли траек­торията на някоя от ракетите, е могъл, волно или неволно, да я насочи към руски обект. Хрониката изобил­с­тва с примери за психопати, особено в САЩ, които без­п­ричинно избиват близки, съученици или непоз­нати. Пом­ним и пилота, който нарочно блъсна гер­ман­с­кия път­ничес­кия самолет в алпийс­ките чукари. Или нор­веж­кия Брей­вик, раз­с­т­релял десетки невинни деца на един ост­ров. Да си пред­с­тавим какво би станало, ако някой обезумял генерал беше насочил една ракета към Хмей­мим. Рус­наците щяха да унищожат базата или кораба, американ­ците щяха да отговорят с масирана атака, тя щеше да предиз­вика съот­ветна кон­т­раатака и след половин час от Земята нямаше да остане нищо.

Затова и ракет­ният обс­т­рел на Сирия е прес­тъп­ление. Не само срещу сирий­ците, но и срещу човечес­т­вото. Не може да под­лагаш на риск живота на планетата и на милиар­дите и жители, само и само да си начешеш крас­тата и да си решиш жал­ките вът­решни проб­леми. Винов­ните за тази прес­тъпно рис­кована операция трябва да бъдат наказан.

Васил Василев

От сайта „Поглед.инфо”

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие