Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Нюйоркският музей Метрополитън бе посетен от 7,35 милиона души

Привлича изложба посветена на Микеланджело

Нюйор­к­с­кият музей Мет­рополитън е бил посетен през пос­лед­ните 12 месеца от рекор­д­ните 7,35 милиона души, въп­реки повишените цени на билетите до 25 долара през март.

От 1 март турис­тите, които посещават „Мет“, най-големият от нюйор­к­с­ките музеи, плащат 25 долара за вход, докато по-рано входът бе с такса „по желание“. Музеят съобщи, че е пос­тиг­нат нов рекорд за фис­кал­ната година, която завърши в края на юни със 7,35 милиона посетители срещу 7 милиона пред­ната година.

Една от глав­ните причини е излож­бата, пос­ветена на Микелан­джело, която прив­лече от средата на ноем­ври до средата на фев­руари 702 хиляди посетители, което я нареди сред най-големте успехи в историята на инс­титуцията. През миналата година Ню Йорк са посетили като туристи рекор­д­ните 62,8 милиона души, което е с 2,3 милиона над резул­тата за 2016 година. Президен­тът на Мет Даниел Уейс пот­върди, че покач­ването на цената на билета не е засег­нала тен­ден­цията за бум на посетителите.

Музеят на изкус­т­вото е ком­п­лекс от множес­тво художес­т­вени галери, музей на музикал­ните инс­т­рументи, галерия за професионална фотог­рафия и биб­лиотека за научни изс­лед­вания. По своя мащаб пред­с­тав­лява най-голямата инс­титуция в САЩ за пред­с­тавяне и изс­лед­ване на всички видове изкус­тва. Намира се в Ню Йорк, САЩ.

Музей на изкус­т­вото „Мет­рополитън“ е ком­п­лекс от много художес­т­вени галери, музей на музикал­ните инс­т­рументи, галерия за професионална фотог­рафия и биб­лиотека за научни изс­лед­вания. По своя мащаб пред­с­тав­лява най-голямата инс­титуция в САЩ за пред­с­тавяне и изс­лед­ване на всички видове изкус­тва.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие