Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Родни поети представиха свои произведения в Ню Йорк

Родни поети представиха свои произведения в Ню Йорк

Двама бъл­гар­ски автори взеха учас­тие в Литературна вечер и дис­кусия, пос­ветени на съв­ремен­ната ни литература в прес­тиж­ния „The Yale Club of New York“, основан през 1897 г. Преди няколко дни бъл­гар­с­ките поети и универ­ситет­ски преподаватели Владимир Лев­чев (Американ­ски универ­ситет в Бъл­гария, Благоев­г­рад) и Поли Муканова (Универ­ситет по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии — УниБИТ) пред­с­тавиха соб­с­т­вено художес­т­вено твор­чес­тво на анг­лийски и бъл­гар­ски език. Пред­с­тавените произ­ведения ще бъдат пуб­ликувани в т.нар. Yale Club Reading Series. Лев­чев има вече 4 книги с поезия, които са издадени в САЩ, множес­тво пуб­ликации в американ­ски антологии и периодични издания. Муканова за първи път се пред­с­тавя пред отб­рана американ­ска пуб­лика, която се отнесе с иск­рено уважение към твор­чес­ките инвен­ции на младата бъл­гар­ска поетеса.

В поетич­ните серии учас­т­ват утвър­дени и изявени поети от целия свят. Мероп­риятията са съп­роводени с кон­ферен­ции и се провеж­дат ежемесечно в Ман­хатън. Домакин на събитието бе проф. Съл­тан Катто (поет и физик), а негов коор­динатор е издателят Стенли Бар­кан (Cross-Cultural Communication, 1971), който е издател и на пър­вата американ­ска книга на Владимир Лев­чев “Leaves from the Dry Tree”, както и съиз­дател на бъл­гар­с­кото издание на поезията на Стенли Кюниц (печелил всички големи наг­ради, вкл. Пулицър, лауреат на САЩ), в превод на Вл. Лев­чев, “Преминаване” (Passing Through). Бар­кан e работил с бъл­гар­с­кия худож­ник Стоян Чуканов — Чуки, както и е пред­с­тавял и други бъл­гар­ски автори като Борис Хрис­тов, Любомир Канов, Ван­цети Василев и Бисера Виденова.

Лев­чев и Муканова четоха свои произ­ведения и във Вашин­г­тон, заедно с поета Любомир Николов, който от дълги години живее там. Домакини на четенето бяха проф. д-р Кевин Клин­тън и д-р Нора Клин­тън, основатели и съп­резиденти на American Research Center in Sofia Foundation. На четенето присъс­тва и един от доайените на биб­лиотеч­ното дело в Бъл­гария – гос­пожа Пенка Мит­рани, една от пър­вите преподавателки в тогаваш­ния Дър­жавен биб­лиотекар­ски инс­титут и уважавана лич­ност в американ­с­кото биб­лиотечно общес­тво. Извес­т­ната худож­ничка Ада Мит­рани, която към нас­тоящия момент се изявява и на адвокат­с­кото поп­рище, бе част от атмос­ферата на прек­рас­ната вечер. На събитието присъс­т­ваха и други интелек­туалци и биз­нес­мени от САЩ, Канада, Мек­сико, Италия и Бъл­гария.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие