Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Ще гостуват и музиканти от Италия, Испания, Русия, Америка

На 30-ти март рус­кият цигулар ще отк­рие фес­тивала с Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Феноменал­ният руски цигулар Мак­сим Вен­геров е звез­дата в прог­рамата на таз­годиш­ния “Европейски музикален фес­тивал“, организиран от аген­ция “Кан­тус Фир­мус“. На 30-ти март големият изпъл­нител ще учас­тва в отк­риването на фес­тивала с изпъл­нение на Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Той ще свири със Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­ката палка на Най­ден Тодоров.

В прог­рамата е включена също и Сим­фония №1 от Брамс. Мащаб­ното събитие ще се със­тои в зала №1 на НДК от 20.00, един от акцен­тите в официал­ната кул­турна прог­рама на София по време на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Европейски музикален фес­тивал“ 2018 обх­ваща общо 13 събития като учас­т­ват 350 музиканти. Включени са кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца.

Фес­тивалът е част от кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018, а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. „Европейски музикален фес­тивал“ 2018 ще пред­с­тави общо 13 събития с учас­тието на над 350 музиканти. Прог­рамата включва кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца. На форума ще гос­туват музиканти от Италия, Испания, Авс­т­рия, САЩ, Русия и др. Фес­тивалът е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018 г., а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.

Мак­сим Вен­геров продъл­жава своята уникална кариера на цигулар, диригент и педагог. През октом­ври м.г. той изнесе два забележителни кон­церта в Кар­неги Хол, Ню Йорк, със Сим­фонич­ния оркес­тър на Мон­реал под дириген­т­с­т­вото на Кент Нагано. Осъщес­тви и светов­ната премиера на Кон­церт за цигулка от китайс­кия ком­позитор Циганг Чен, написан специално за Вен­геров. Изпъл­нението бе част от Меж­дународ­ния музикален фес­тивал в Пекин.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...