Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Приблизително 36 000 дка обработваеми площи са пострадали от градушки от началото на сезона

Приблизително 36 000 дка обработваеми площи са пострадали от градушки от началото на сезона

Приблизително 36 000 дка обработваеми площи са пострадали от градушки от началото на сезона

Към момента поражения в различна степен са регистрирани в областите Пазарджик, Пловдив, Видин, Враца и Плевен

Инж. Ваньо Славеев, изпъл­нителен дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция „Борба с градуш­ките“ (ИАБГ)

- Инж. Славеев, на 27 април бе отк­рит противог­радовия сезон, колко ракети са изс­т­реляни от тогава досега?

- Дейс­т­вително противог­радовият сезон беше отк­рит на 27 април. До 8 август са проведени 131 въз­дейс­т­вия, като са обработени 607 облачни клетки и са изс­т­реляни 5828 ракети. 

- В кои части на страната падна градушка от началото на лятото и има ли пос­т­радали насаж­дения?

–Градушки с раз­лична интен­зив­ност има регис­т­рирани над цялата страна. Под­робна инфор­мация имаме за нанесени поражения в защитаваната от ИАБГ територия. Към момента поражения в раз­лична степен са регис­т­рирани в облас­тите: Пазар­джик, Плов­див, Видин, Враца и Плевен. В Пазар­джик поразени от градушка са 1191 дка, с процент на поражение 20,96. В Плов­див поразените от градушка площи са 3787 дка, с процент на поражение 34,71. 379 дка са поразените от градушка площи във Видин­ско, а във Враца – 235 дка, а в Плевен – 30 493. Сумарно пос­т­радалата територия въз­лиза на около 36 хил. дка.

- Спрямо общия брой защитавана, обработ­вана земя, какъв е процен­тът на пос­т­радалите насаж­дения и кои области са най-засегнати?

- Защитаваната територия е 17,2 млн. дка, от която обработ­ваемата е приб­лизително 11 млн. дка. Поразените от градушка площи са 36 084 дка, със реден процент на поражение 43.57%, което пред­с­тав­лява около 0.3% от цялата обработ­ваема площ. За да се види ефек­тив­ността на защитата, само за 2 и 3 юли извън защитаваната територия от Аген­цията, в облас­тите Враца и Плевен са поразени 201 909 дка, на 55% среден процент на поражение. 

–Какъв е процен­тът в срав­нение с минали години?

–Към момента в защитаваната от ИАБГ територия пораженията е приб­лизително еднакъв. В някои регионални дирек­ции като Сливен, Стара Загора, Мон­тана и Враца почти нямаме поражения в защитаваната територия. Най-много поражения има в Плевен­ска област около 30 493 дка със среден процент 46%. 

-  От Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ) съоб­щават, че е въз­можно през август също да пад­нат градушки. Колко са останалите противог­радови ракети и ще правите ли заявка за допъл­нителни?

- Налич­ността на ракетите в момента е около 4300, които за момента са дос­татъчни. При по-сериозен процес, имаме готов­ност да нап­равим заявка и да получим допъл­нително ракети. 

- Колко дeкара е защитаваната обработ­ваема земя в страната и кои части остават извън обх­вата на противог­рад­ната защита?

- Защитената обработ­ваема земя в момента приб­лизително 11 млн. дка, което е около 28% от общата обработ­ваема земя в Бъл­гария. Защитата от градушки обх­ваща територии с интен­зивно земеделие на териториите на области Видин, Мон­тана, Враца, Плевен, Пазар­джик, Плов­див, Стара Загора и Сливен. В процес на изг­раж­дане са противог­радови защити по ракетен способ в Хас­ков­ска област и Под­бал­кан­с­ката долина, които се пред­вижда да започ­нат работа през 2018 г. През 2019 г. се пред­вижда останалата част от страната да бъде защитена от градушки чрез прилагане на самолетен способ. Така ще бъде осъщес­т­вена защита на 90% от обработ­ваемата земя в Бъл­гария. Всичко това е свър­зано със сериозен финан­сов ресурс. Имаме уверението от Минис­тер­с­тво на земеделието, храните горите, че необ­ходимите сред­с­тва ще бъдат инвес­тирани в изг­раж­дането на противог­радовата защита на територията на цялата страната. Така че живи и здрави през 2019 г. нещата ще бъдат много по-добре. 

Интер­вюто е на Аген­ция „Фокус”

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...