Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Патриотите утихнаха за спорния закон за Ревизоро

Патриотите утихнаха за спорния закон за Ревизоро

Валери Симеонов плаши ГЕРБ, че ще сезира ЕК, имало нарушения на европейски директиви и конкурентни права.

Промените в Закон за горивата срещу които протес­тират дреб­ните тър­говци, ще влязат в сила след шест месеца. Това записаха вчера депутатите след като приеха окон­чателно проекта на депутата Емил Димит­ров – Ревизоро. Един месец след обнарод­ването на закона в “Дър­жавен вес­т­ник“ минис­търът на икономиката трябва да издаде наредба, по която тър­гов­ците на едро и дребно трябва да се регис­т­рират. След това те ще имат три месеца да го нап­равят. Лице, което осъщес­т­вява тър­говия с нефт и неф­тени продукти без регис­т­рация, извън ней­ния обх­ват, или в нарушение на законовите условия, ще се наказва с глоба, съот­ветно с имущес­т­вена сан­к­ция в раз­мер от 25 000 до 250 000 лв. За пов­торно нарушение сан­к­цията е в двоен раз­мер, реши пар­ламен­тът, предаде БТА. Заб­ранява се зареж­дането с нефт и продукти от неф­тен произ­ход на пътни превозни сред­с­тва или извън­пътна тех­ника или механизация от мобилни бен­зинос­тан­ции, други пътни превозни сред­с­тва, премес­т­ваеми обекти или под­вижни съоръжения, с изк­лючение на зареж­дането от вът­решен обект за соб­с­т­вени нужди и обект, от който се извър­шва земедел­ска дей­ност, както и зареж­дането за соб­с­т­вено пот­реб­ление до 80 литра. При нарушение на заб­раната се налага глоба или имущес­т­вена сан­к­ция от 20 000 до 200 000 лв. В сряда депутатите приеха основ­ните промени, според които всеки тър­говец на горива трябва да обез­печи с пари или с бан­кова гаран­ция бъдещи задъл­жения по някой от законите, регулиращи дей­ността им. 500 000 лв. е обез­печението за тър­говия на едро с неф­тени продукти и газ. Същият раз­мер на обез­печения е за съх­ранение на горива извън данъчни складове. За тър­говия на дребно обез­печението е 20 000 лв. за всеки обект, както и за пъл­нене на бутилки с втеч­нен газ. За дис­т­рибуцията на газ в бутилки обез­печението е 100 000 лв. Обез­печението може да е чрез депозит в пари в брой в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите или с бан­кова гаран­ция. Устав­ният капитал на фирма, искаща да тър­гува с горива на едро, трябва да е 1 млн. лв. и 20 000 за фирма, която ще тър­гува на дребно. Дис­т­рибуторите на бутилиран газ трябва да притежават минимум 10 000 бутилки за съх­ранение. Законоп­роек­тът, внесен от депутата Емил Димит­ров — Ревизоро (ВМРО), съз­даде сът­ресения в мал­кия коалиционен пар­т­ньор — Обединените пат­риоти. Срещу тек­с­товете зас­тана вицеп­ремиерът и лидер на НФСБ Валери Симеонов. В сряда той заяви, а вчера пот­върди намерението си да сезира Европейс­ката комисия, тъй като с приетите изменения според него се нарушават европейски дирек­тиви и кон­курен­тни права. Вчера не беше прието и пред­ложението на Хрис­тиан Митев от НФСБ законът да влезе в сила след нотификация от Европейс­ката комисия.

България

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие