Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Брюксел запази оценката си за растежа на България, но я повиши за инфлацията

Брюксел запази оценката си за растежа на България, но я повиши за инфлацията

Европейс­ката комисия (ЕК) запази прог­нозата си за раз­витието на икономиката на Бъл­гария през тази и след­ващата година. В лят­ната меж­динна икономическа прог­ноза за 2018 г. Комисията посочва, че икономиката на страната ще се раз­шири с 3,8% през тази и с 3,7% през след­ващата година, а основен двигател ще бъде мес­т­ното тър­сене. Положител­ните раз­вития на пазара на труда и планираното увеличение на зап­лащането в пуб­лич­ния сек­тор ще под­к­репят продъл­жител­ния рас­теж на час­т­ното пот­реб­ление. Очаква се ръс­тът на инвес­тициите също да остане силен през прог­нозирания период, основно заради въз­с­тановяване усвояването на европейс­ките фон­дове, но и заради по-силните инвес­тиции в час­т­ния сек­тор. В същото време обаче се очаква приносът от нет­ния износ към БВП да бъде отрицателен. Макар че стабил­ното вън­шено тър­сене би тряб­вало да под­к­репи рас­тежа на износа, сил­ното мес­тно пот­реб­ление и инвес­тиции означават, че вносът ще продължи да зад­минава износа. Ценовият натиск се е засилил през пролетта в резул­тат на по-стръмното пос­къп­ване на пет­рола и вторич­ните ефекти от цените на храните. Регулираните цени също са нарас­нали значително през същия период. Именно затова според прог­нозите инф­лацията ще се ускори с 2,0% през 2018 г., но ще се забави леко до 1,8% през 2019 г. За срав­нение, в предиш­ната си прог­ноза ЕК очак­ваше инф­лация от 1,8% и през двете години. Този модел се дължи основно на сил­ния базов ефект при енер­гий­ните продукти, докато увеличението в реал­ните доходи би тряб­вало да под­к­репи пот­реб­лението и цените като цяло.

България

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие