Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Обрат с ЧЕЗ! За “Инерком“ не е нужно да има държавен дял

Обрат с ЧЕЗ! За “Инерком“ не е нужно да има държавен дял

Обрат с ЧЕЗ! За “Инерком“ не е нужно да има държавен дял

Имало си начини да се гарантират доставките на ток,казват от компанията на Гинка Върбакова

Ком­панията “Инер­ком“ не смята, че придобиването на дър­жавен дял от страна на бъл­гар­с­кото правител­с­тво е един­с­т­веният начин да се гаран­тира общес­т­вения интерес и дос­тав­ките на елек­т­ричес­тво за бъл­гар­с­ките пот­ребители, посочи за аген­ция “Рой­терс“ адвокат Милена Стоева, която е пред­седател на борда на дирек­торите на ком­панията, явяващата се купувач на активите на енер­гораз­п­ределител­ното дружес­тва ЧЕЗ в Бъл­гария. Според Стоева е право на чеш­ката ком­пания ЧЕЗ да реши дали да започне преговори между двете ком­пании и бъл­гар­с­ката дър­жава за потен­циално учас­тие на бъл­гар­с­кото правител­с­тво при продаж­бата на бъл­гар­с­ките активи на ЧЕЗ. “Рой­терс“ напомня, че ЧЕЗ под­писа договор с бъл­гар­с­ката ком­пания “Инер­ком“ за продаж­бата биз­неса на чеш­кия гигант в Бъл­гария, но сдел­ката, която се оценява на около 320 млн. евро, предиз­вика общес­т­вена заг­риженост относно способ­ността на “Инер­ком“ да финан­сира и да управ­лява стратегически енер­гийни активи. Аген­цията отбеляза, че бъл­гар­с­кият финан­сов минис­тър Владис­лав Горанов съв­мес­тно с други политици и анализатори вярва, че бъл­гар­с­ката дър­жава има дос­татъчно инс­т­рументи да регулира дос­тав­ката на елек­т­ричес­тво до пот­ребителите, поради което не е необ­ходимо дър­жавно учас­тие в сделката.“Ние сме съг­ласни с финан­совия минис­тър и не вяр­ваме, че дър­жавно придобиване на дял в биз­неса на ЧЕЗ е един­с­т­веният начин да се гаран­тира общес­т­вения интерес“, посочи Милена Стоева в пис­мен отговор до “Рой­терс“. Тя отказа да раз­к­рие стой­ността на сдел­ката, но отбеляза, че дружес­т­вото “Инер­ком“, раз­полагащо с активи за общо около 100 млн. лева, е поело твърд ангажимент да прик­лючи с ней­ното осъщес­т­вяване и смята да го спази.Коментирайки притес­ненията около финан­сирането на сдел­ката, от “Инер­ком“ заявиха, че се водят раз­говори с няколко глобално-опериращи банки, голяма част от които нямат офиси в Бъл­гария и че няма никакви офшорни ком­пании, които да вземат учас­тие в сдел­ката. От ком­панията също така под­чер­таха, че никога не е било обсъж­дано финан­сиране на сдел­ката от страна на руски банки и че е готова да осигури значителен дял соб­с­т­вено финансиране.“Откакто беше под­писан договорът, преговорите с бан­ките нап­ред­ват добре“, написа за “Рой­терс“ Милена Стоева, отказ­вайки да назове по имена съот­вет­ните кредитни институции.“Никакви офшорни ком­пании няма да вземат учас­тие в тази сделка. В случай че искаме да извър­шим тран­зак­циите пос­ред­с­т­вом офшорна ком­пания, ние вече бихме могли да го нап­равим, но ние желаем да осъщес­тви проз­рачна сделка“, под­черта тя.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...