Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КТ “Подкрепа“: 40% от производството на ток у нас е застрашено

КТ “Подкрепа“: 40% от производството на ток у нас е застрашено

КТ “Подкрепа“: 40% от производството на ток у нас е застрашено

Синдикатът настоява за спешно увеличение на цената на въглищата, добивани от мини “Марица-изток“, с поне 15 %

КТ “Под­к­репа“ нас­тоява за спешно увеличение на цената на въг­лищата, добивани от мини “Марица-изток“, с поне 15 процента за плавно ком­пен­сиране на периодите с неиз­вър­ш­вани раз­ходи и ненап­равени инвес­тиции. Позицията на син­диката беше пред­с­тавена вчера на прес­кон­ферен­ция от лидера на КТ “Под­к­репа“ Димитър Манолов и от син­дикални пред­с­тавители от региона на “Мини Марица-изток“. Според КТ “Под­к­репа“ 40 процента от произ­вод­с­т­вото на елек­т­роенер­гия в Бъл­гария е зас­т­рашено. Причината е, че в минно-енергийния ком­п­лекс “Марица-изток“ са налице пред­пос­тавки за неуп­рав­ляемо съчетание на геоложки, тех­нически, тех­нологични, тран­с­пор­тни, финан­сови и екологични рис­кове с кас­кадни и катас­т­рофални пос­ледици на площ до 100 кв.км, смятат от кон­федерацията. Ако не се вземат спешни мерки, реал­ното раз­витие на ситуацията е недос­тиг на елек­т­роенер­гия, драс­тично повишени цени и нап­режение във всички сфери на индус­т­рията и общес­т­вения живот, допъл­ниха от КТ “Под­к­репа“. Син­дикатът нас­тоява до средата на нас­тоящата година да се премах­нат ценовите дис­баланси и недос­татъци на дейс­т­ващата сис­тема за изчис­ляване на цената на въг­лищата, добивани от Мини “Марица-изток“. Свър­зано с това увеличение на цената на елек­т­роенер­гията, произ­ведена от ТЕЦ “Марица-изток 2“ с поне 10 процента както на регулирания от енер­гий­ните комисари пазар, така и в дъл­гос­роч­ните договори. Изгот­вяне на план за дейс­т­вие през след­ващите 10 години, обос­нован с инвес­тициите за ограничаването на вред­ните емисии и всички съот­вет­с­т­вия с новите европейски екологични изис­к­вания, искат още от син­диката. От КТ “Под­к­репа“ уточ­няват, че ТЕЦ “Марица-изток 2“ има много малък относителен дял на регулирания пазар и това на пръв пог­лед “чудовищно увеличение“ е въз­можно да не пов­лияе на смет­ките на битовите абонати. КТ “Под­к­репа“ заявява, че е недопус­тимо в Мини “Марица — Изток“ от години да не се извър­ш­ват необ­ходимите дей­ности за рехабилитация на старата 5060 годишна тех­ника. Според син­диката всяка година във въг­ледобив­ното дружес­тво не се извър­ш­ват дей­ности за поне 50 милиона лева. Недопус­тимо е и че цената на въг­лищата е под­ценена с 50 процента спрямо пазар­ните бор­сови стой­ности и с между 15 и 30 процента, спрямо себес­той­ността, прес­мет­ната по методиките на утвър­дени кон­сул­тан­т­ски фирми, екс­пер­тни становища и специал­ните стан­дарти, смятат от син­дикал­ната организация.

България

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие