Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Ръст в търсенето на кредити за земеделие заради лошото време

Ръст в търсенето на кредити за земеделие заради лошото време

Ръст в търсенето на кредити за земеделие заради лошото време

Исканията за заеми в „Агрион Финанс“ са скочили двойно за последния месец

Обилни валежи и гръмотевични бури, съчетани с рекор­дно високите тем­ператури от над 40 градуса увеличиха тър­сенето на кредити сред земедел­ците. Запит­ванията за оборотни сред­с­тва в пос­лед­ния месец за повече, тен­ден­цията пот­вър­диха и от водещото дружес­тво за земедел­ски кредити и лизинг „Агрион Финанс“. Тех­ните данни показ­ват, че исканията са два пъти повече от 15 юни до 15 юли спрямо месец по-рано. Причината — голяма част от продук­цията не е зас­т­рахована или се налагат допъл­нителни тех­нически мероп­риятия за спасяването на рекол­тата. Основ­ните финан­сови продукти на ком­панията са за оборотни сред­с­тва, инвес­тиционно кредитиране и лизинг за покупка на земедел­ска земя. Всички са срещу обез­печение земедел­ска земя и се отпус­кат по бърза процедура срещу много по-малко документи. Така земедел­с­ките произ­водители пес­тят време и раз­ходи по кредита, имат по-малко докумен­тални ангажименти, а и зап­лащат по-малко такси. Земеделието е вече биз­нес, който все повече се нуж­дае от нав­ременни решения, спес­тяване на времеви ресурс и пари, раз­казаха екс­пер­тите. Фер­мерите под­хож­дат доста разумно при планирането и взимането на финан­сови решения, отчитат още от „Агрион Финанс“. Откакто е на пазара на земедел­ски кредити — март 2016 г. дружес­т­вото вече има клиенти от всички земедел­ски общини в страната. Земедел­ците се оглеж­дат все по-често към алтер­нативи на традицион­ното финан­сиране през голяма банка тъй като голяма част от сред­ните и по-дребни стопани нямат дос­татъчно активи, които да заложат или не могат да пок­рият високите изис­к­вания на големите кредитни инс­титуции като обез­печение по кредита, самоучас­тие или отлична кредитна история. Процедурата по кан­дидат­с­т­ване и одоб­рение в „Агрион Финанс“ отнема много по-кратко време. Също така не са необ­ходими допъл­нителни залози, включ­ването на съд­лъж­ници и поръчители, отк­риването на допъл­нителни сметки или зас­т­раховки. Най-активната група клиенти според екс­пер­тите на „Агрион Финанс“ са именно мал­ките и средни земедел­ски произ­водители, а сред­ната сума, от която имат нужда е около 600 хил. лв. Кредитите на „Агрион Финанс“ започ­ват от 10 000 лв. Мак­симал­ният срок за погасяване е 10 години като погасяването на задъл­женията е съоб­разено със сезон­ността и очак­ваните приходи от дей­ността. Извън фор­с­мажор­ните обс­тоятел­с­тва свър­зани с кап­ризите на времето, фер­мерите тър­сят финан­сиране за модер­низация и раз­ширяване на стопан­с­т­вата си, за реализиране на проекти по прог­рами, както и за пок­риване на текущи раз­ходи. „Агрион Финанс“ обаче са един­с­т­вените на пазара, които пред­лагат покупка на земедел­ска земя на лизинг при 100 % финан­сиране на сдел­ката — т.е. ако продаж­ната цена на земята съв­падне с оцен­ката на фир­мата, клиен­тът не дължи пър­воначална вноска, а дирек­тно започва да си погасява лизин­говите вноски. Финан­сирането при останалите им кредити дос­тига до 80 % от оцен­ката за заложения актив.

България

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...