Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

Банско приветства първото споделено работно пространство – Coworking Bansko!

С нав­лизането на тех­нологиите в ежед­невието ни и равитието на интер­нет и сред­с­т­вата за комуникации, светът става все по-достъпен и въз­мож­ността за дис­тан­ционна работа все по– атрак­тивна и пред­почитана. Милиони са хората по света, които избират да работят пътувайки, опоз­навайки нови кул­тури, срещайки нови интересни хора и съз­давайки кон­такти и приятел­с­тва по цялото земно кълбо. Основателите на Coworking Bansko — Уве и Матияс и двамата независими от локацията пред­п­риемачи споделят: ”Бан­ско пред­лага невероятни въз­мож­ности за хора, които работят и пътуват” Споделеното работно прос­т­ран­с­тво – Coworking Bansko ще пред­лага офис извън офиса, където талан­т­ливи творци, хора работещи на свободна прак­тика, иноватори и пред­п­риемачи ще могат да обменят знания и опит, да споделят своите идеи и да помагат за изг­раж­дането на една общ­ност, която се раз­вива с общи усилия и желание. Като кул­турен цен­тър на региона, отлич­ните си условия за ски и домакин на множес­тво фес­тивали Бан­ско неминуемо е едно от най-подходящите места за съз­даването на Споделено Работно Прос­т­ран­с­тво, което да пос­реща хора от цял свят, пос­тоянно пребиваващите чуж­денци в региона и жителите на града. Coworking Bansko ще се помещава в една от цен­т­рал­ните сгради в града, като ще пред­лага на своите членове удоб­с­т­вата на офиса в една не фор­мална и приятна атмос­фера, където всеки ще има въмож­ността, както да работи в уединение, така и заедно с другите да раз­вива, обогатява и изпъл­нява своите идеи за биз­нес. Споделеното работно прос­т­ран­с­тво – Coworking Bansko ще отвори врати на 15 Декем­ври, като ще се изг­ражда с помощта на всеки, което би желал да стане част от общ­ността и се стреми да нап­рави Бан­ско по-атрактивна дес­тинация за биз­нес и отдих, за интересни хора от всички краища на земята. Регулярни събития като семинари, тренинги и лек­ции ще се провеж­дат с цел да сплотяват, обединяват и инфор­мират общ­ността, като основ­ната цел е това да се превърне в средище на талан­т­ливи хора с желание за общуване и раз­витие не само района, но и в страната.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...