Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Гости (2) От тук от там Кърменето спасява детски животи

Кърменето спасява детски животи

Кърменето спасява детски животи

Кър­менето може да под­помогне умс­т­веното раз­витие на децата и да под­сили глобал­ните икономики, предаде ДПА, позовавайки се на док­лад на ООН по случай Светов­ната сед­мица на кър­менето. УНИЦЕФ и Светов­ната здравна организация (СЗО) съв­мес­тно с пар­т­ньорите си от Global Brestfeeding Collective отп­равят призив към страните да инвес­тират сред­с­тва в образователни кам­пании и здравни прог­рами за насър­чаване на кър­менето, както и за налагане на меж­дународен кодекс за предот­в­ратяване на под­веж­дащия мар­кетинг на адап­тираните млека.

Според пър­вия по рода си глобален анализ само 40 процента от децата под шес­т­месечна въз­раст се хранят изк­лючително с май­чина кърма. 

СЗО и УНИЦЕФ препоръч­ват май­ките да започ­ват да кър­мят бебетата един час след раж­дането и да продъл­жават, докато децата навър­шат две години, като през пър­вите шест месеца храненето да бъде само с май­чино мляко. 

“Кър­мата е като първа вак­сина за бебетата, която им осигурява защита срещу потен­циално смър­тоносни болести и им набавя цялата необ­ходима прех­рана за оцеляване и раз­витие“, се посочва в изяв­лението, нап­равено от генерал­ния дирек­тор на СЗО Тед­рос Аданом Геб­рейесус. 

Ако бъдат пос­тиг­нати пос­тавените цели до 2025 г. 50 процента от бебетата да бъдат кър­мени според препоръките, могат да бъдат спасени 520 000 дет­ски живота през след­ващите десет години, както и да бъдат генерирани 300 милиарда долара икономически печалби в страните с ниски и средни доходи, изчис­лява Светов­ната банка.