Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът прие ключови промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Парламентът прие ключови промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Парламентът прие ключови промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

И военноинвалидите ще имат право веднъж годишно на добавка при наличие на медицинско предписание от лекар специалист в трикратен размер от гарантирания минимален доход

Народ­ните пред­с­тавители приеха окон­чателни промени в Закона за интег­рация на хората с увреж­дания, съобщи „Дарик радио”. Хората с трайни увреж­дания ще имат право на финан­сова под­к­репа след индивидуална социална оценка на пот­реб­нос­тите и въз­мож­нос­тите им. База за определяне на раз­мера на месеч­ната добавка за социална интег­рация ще бъде гаран­тираният минимален доход, определен от Минис­тер­с­кия съвет. Право на месечна добавка съоб­разно вида на увреж­дането имат лица над 18 години със зат­руд­нения в прид­виж­ването от 50 % до 70,9 %. Досега процен­тът беше 70 %. Месеч­ната добавка за социална интег­рация ще бъде 15 % от гаран­тирания минимален доход. Добав­ката за лица с 50 и над 50 на сто, със 71 и над 71 на сто, с над 90 на сто намалена работос­пособ­ност ще бъде в раз­мер на 20 % от гаран­тирания минимален доход, решиха депутатите. Лицата с трайни увреж­дания над 18-годишна въз­раст с над 90 на сто намалена работос­пособ­ност и воен­ноин­валидите ще имат право на добавка която се предос­тавя вед­нъж годишно при наличие на медицин­ско пред­писание от лекар специалист в трик­ратен раз­мер от гаран­тирания минимален доход.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие