Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Приеха на първо четене закона “Симеонов“: За шумов терор - затварят заведението за седмица

Приеха на първо четене закона “Симеонов“: За шумов терор - затварят заведението за седмица

Депутатите приеха на първо четене промените в закона за шума, внесени от НФСБ и вицеп­ремиера Валери Симеонов.

В отговор на критиките, че НАП наказва нарушителите и сега, вицеп­ремиерът заяви: “Кое е по-страшно — ако вляза в лъс­каво кафене и не ми издадат бон, или една дис­котека, която дъни и побър­ква целия Несебър­ски залив?“, попита Симеонов. Той натърти, че не отрича ефек­тив­ността на мер­ките на НАП, но тези срещу шума са много по-належащи.

Освен това, за шумова агресия и шумов терор залагаме зат­варяне на заведението до 7 дни, а за един касов бон се налага зат­варяне на заведението до 30 дена, сравни сан­к­циите Симеонов. Той предуп­реди депутатите, които критикуваха приемането на закона: “Всеки, който излиза да се изказва, да дек­ларира кон­ф­ликт на интереси“, комен­тира Епицен­тър. Ограниченията в закона засягат времето от 22 часа вечерта до 8 сут­ринта, когато трябва да се пази тишина и хората да почиват. Кон­т­ролът ще се осъщес­т­вява от РЗИ през деня, а вечер и през нощта — от МВР, които вед­нага ще издават пред­писания. След приемането на закона по пред­ложение на пред­седателя на здрав­ната комисия Даниела Дарит­кова двусед­мич­ният срок за пред­ложения преди второ четене бе удъл­жен на 4 сед­мици, така мер­ките срещу шума отиват за есен­ната сесия на пар­ламента и Летен сезон 2018 ще си остане необез­шумен. По време на обсъж­данията ДПС и НФСБ влязоха в словесна схватка в пленар­ната зала по време на пър­вото четене на промените в закона „Симеонов”. От движението упрек­наха вносителите, че ще съсипят биз­неса и целят да убият туризма, да въведат цен­т­рализиран кон­т­рол от София и да отнемат права на кметовете с ограниченията за шума и музиката от заведенията. Според движението мер­ките се въвеж­дат целенасочено заради заведенията по морето. От НФСБ се опънаха с кон­т­раар­гумента, че е точно обрат­ното — законът ще под­помогне кметовете да се справят със соб­с­т­веници на заведения, които вдигат шум, но имат здраво лоби в мес­т­ните общин­ски съвети. Вносителят Валери Симеонов, обясни, че законът ще се отнася и за национал­ните курорти без никакви изк­лючения. Очак­ванията са обаче коалицион­ният пар­т­ньор ГЕРБ да бламира част от тек­с­товете като основ­ната идея е в обсега на новите рес­т­рик­ции да не попадат курор­тите. Дарит­кова призова да се прави раз­лика между курорт, който хората са изб­рали, за да се забав­ляват и по-малките населени места. И даде заявка, че ще има изменения между първо и второ четене, предуп­реди Клуб Зет. Оттам припом­нят, че минис­търът на туризма Николина Ангел­кова внесе свой закон за туризма. И в него, в преход­ните и зак­лючителни раз­поредби, бе записано, че нор­мите на закона за шума няма да важат за национал­ните курорти. Тъй като законът на Ангел­кова се очаква да бъде приет след този на Симеонов, на прак­тика с него ще се обез­силят усилията на вицеп­ремиера да въд­вори тишина в “любимия“ му “Слън­чев бряг“ и не само, комен­тира още Клуб Зет.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие