Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Протестите на майки на деца с увреждания налагат бързи законови решения и финансов ангажимент

Румен Радев: Протестите на майки на деца с увреждания налагат бързи законови решения и финансов ангажимент

Румен Радев: Протестите на майки на деца с увреждания налагат бързи законови решения и финансов ангажимент

Осигуряването на пенсия или лична помощ на хората с увреждания е изпълнение на морален дълг, заяви държавният глава

Кои са необ­ходимите промени, които ще доведат до пъл­ноцен­ната интег­рация на всички хора с увреж­дания на пазара на труда е целта на кръгла маса, която се проведе под пат­ронажа на президента Румен Радев, съобщи БНТ. Дис­кусията е замис­лена още миналата година като ангажимент на дър­жав­ния глава, когато той се срещна с пред­с­тавители на Национал­ния съвет за интег­рация на хората с увреж­дания. В раз­говорите учас­т­ват всички заин­тересовани страни. Кръг­лата маса съв­пада с периода на протести на май­ките на деца с увреж­дания. Към тях трябва да бъдем дъл­боко съп­ричас­тни като общес­тво, те изис­к­ват бързи и справед­ливи законови решения и финан­сови ангажименти. Това каза президен­тът Румен Радев на отк­риването обсъж­дането на тема: „Хората с увреж­дания като ресурс за пър­вич­ния пазар на труда – предиз­викател­с­тва и решения“, предаде аген­ция „Фокус“. Бидейки солидарен с май­ките, искам да заявя, че целта на този форум е да пос­тави много по-глобалната тема за пъл­ноцен­ната интег­рация на всички хора с увреж­дания в общес­т­вото ни, обяви той. Можем да говорим за пъл­ноценна интег­рация, когато преодолеем ред психологически бариери, посочи президен­тът. Успех ще е когато има такава изг­радена общес­т­вена среда, в която децата с увреж­дания да пос­тъп­ват в дет­ска градина наравно с другите, да учат в училища и висши учебни заведения наравно с другите, да се реализират на пазара на труда наравно с другите, заяви дър­жав­ният глава. Осигуряването на пен­сия или лична помощ на хората с увреж­дания е задъл­жително, но е изпъл­нение на общес­т­вен, а не на морален дълг, изтъкна президен­тът, цитиран от Епицен­тър. Дъл­гът ни като общес­тво съв­сем не е в осигуряването само на пен­сия или лична помощ на хората с увреж­дания. Това е най-лесният начин да бъдат изк­лючени, заяви той. Критерият за пъл­ноцен­ната интег­рация на хората с увреж­дания е трудовата им заетост, обяви Радев. Според дан­ните към юни около 445 хил. са граж­даните в Бъл­гария, които получават пен­сия за трайно намалена работос­пособ­ност, малка част от тях работят на трудови договори, предуп­реди той. Хората с увреж­дания могат и са доказали, че раз­виват редица други качес­тва умения и таланти. Могат да бъдат отлични служители и работ­ници. Имаме добри примери, изтъкна дър­жав­ният глава. Само заедно, обсъж­дайки проб­лемите, можем да ги решим, комен­тира той. Призовавам медиите за популяризиране на доб­рите примери, има много такива. Нека да популяризираме доб­рите прак­тики, да даваме шанс, да бъдем по-толерантни, човечни и по отворени. Да мис­лим единно, като общес­тво, категоричен е Радев.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие