Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Пак отложиха делото за падналия асансьор в „Майчин дом“

Пак отложиха делото за падналия асансьор в „Майчин дом“

Пак отложиха делото за падналия асансьор в „Майчин дом“

Със­тав на Софийс­кия районен съд за пореден път отложи делото за инцидента с пад­налия асан­сьор в “Май­чин дом“ през 2010 г. Делото се точи вече 8 години и е отлагано над 20 пъти. Вчера също бе отложено, тъй като под­съдимите не се явиха. Под­съдимите за инцидента са Вик­тор Злат­ков, изпъл­нителен дирек­тор на „Май­чин дом”, Николай Кос­тев­ски от ръковод­с­т­вото на бол­ницата, Галин Стоянов от Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор и Красимир Паунов, соб­с­т­веник на фир­мата, която е отговаряла за под­дръж­ката на пад­налия асан­сьор. Съдът наложи глоба от 500 лв. на адвокатите по делото, които не се явиха, и изиска да се пред­с­тави пис­мено аргумент за отсъс­т­вието им в съдеб­ната зала. След­ващото съдебно заседание е нас­рочено за 20 сеп­тем­ври. Другите въз­можни дати, в които страните по делото трябва да се съберат, за да се прик­лючи осем­годиш­ната сага, са 25 октом­ври, 2027 ноем­ври и 4 декем­ври 2018 г. Припом­няме, с решение от 1 декем­ври 2015 година Вър­хов­ният касационен съд (ВКС) прик­лючи едно от делата на т. нар. “асан­сьорни майки“ — на Камелия Кам­бурова. Вър­хов­ните съдии оставиха в сила решението на Софийс­кия апелативен съд, което пос­тановява на пос­т­радалата Камелия Кам­бурова да бъдат изп­латени 75 000 лева обез­щетение за неимущес­т­вени вреди. Това е пър­вото от серията дела срещу СБАЛАГ “Май­чин дом“ с влязла в сила присъда. Случаят е от 2 март 2010 г., когато в сградата на “Май­чин дом“ в София пропадна асан­сьор с 12 души, докато се движи от сед­мия към пър­вия етаж. Сред пос­т­радалите бяха 8 бременни жени, акушерка и мъж.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие