Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Корупцията е туморът на българското общество

Румен Радев: Корупцията е туморът на българското общество

Румен Радев: Корупцията е туморът на българското общество

Когато усилията на биз­неса се насоч­ват към тър­сене на „под­ходящия“ човек в дър­жав­ната админис­т­рация, това е убийс­т­вено за бъдещето на нашата икономика. Това каза президен­тът на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев по време на меж­дународна кон­ферен­ция на тема „Европейски прак­тики и въз­мож­ности за противодейс­т­вие на коруп­цията“, предаде аген­ция „Фокус“.

В Бъл­гария за коруп­ция се говори много, но се прави малко. Необ­ходимостта от фокусирането на общес­т­веното внимание върху проб­лемите на коруп­цията е особено актуално, защото това внимание е изт­лас­кано почти изцяло в полето на вън­ш­ната политика, а всички знаем, че за коруп­цията няма почивен ден. Оставена без общес­т­вено внимание, тя се раз­рас­тва като раково образувание. Когато искаме да се борим с дадено негативно общес­т­вено явление трябва да имаме ясна дефиниция за него“, допълни той.

Едно е без­с­порно ясно, че коруп­цията нанася огромни вреди на нашето общес­тво. Тя овладява основни лос­тове на дър­жав­ното управ­ление и ги под­чинява на час­тни интереси. Генерира бед­ност и прес­тъп­ност, ерозира доверието в дър­жавата, въз­п­репят­с­тва икономиката и отб­лъс­ква инвес­титорите. В Бъл­гария коруп­цията се прев­ръща в основна спирачка за раз­витието на стратегически за Бъл­гария цели. Когато усилията на биз­неса се насоч­ват, вместо в раз­витието на иновации и кон­курен­т­нос­пособ­ност към тър­сене на под­ходящия човек в дър­жав­ната админис­т­рация, който с определени финан­сови стимули да може да реши спечел­ването на общес­т­вената поръчка, е убийс­т­вено за бъдещето на нашата икономика.

Когато говорим за европейска интег­рация, едва ли останаха наив­ници, които смятат, че тя е въз­можна без борба с коруп­цията и без пос­тигането на без­ком­п­ромисни резул­тати“, каза още Радев.

 

Многок­ратно съм призовавал за всеоб­х­ватен под­ход за борба с коруп­цията – широко-мащабни законодателни инициативи, кон­цен­т­рирани върху раз­с­лед­ване на коруп­ционни схеми в нас­тоящето. Нас­тоявал съм за единен и независим орган за раз­работ­ване и прилагане на ефек­тивни мерки за гаран­тиране на проз­рач­ност на соб­с­т­веност, израз­ход­ване на пуб­лични сред­с­тва и на вземане на управ­лен­ски решения. Всяка дър­жава раз­вива свои соб­с­т­вен антикоруп­ционен модел, базиран на политически и икономически и нор­мални норми и прин­ципи“, допълни дър­жав­ният глава.

По думите му, ако искаме да сме пъл­ноценно интег­рирани в Европа, трябва да над­с­кочим нашата ограда за прилагане на антикоруп­ционни мерки и да чер­пим опит от доб­рите европейски прак­тики; да излъчим печеливши прин­ципи и стан­дарти.

Основ­ните цели на нас­тоящата кон­ферен­ция са да очер­тае основ­ните предиз­викател­с­т­вата и пер­с­пек­тивите на антикоруп­цион­ните дейс­т­вия в нашата страна“, каза в зак­лючение той.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...