Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Захари Захариев: По-активен обмен в научната сфера ще допринесе за рестартиране на българо-руските отношения

Проф. Захари Захариев: По-активен обмен в научната сфера ще допринесе за рестартиране на българо-руските отношения

Проф. Захари Захариев: По-активен обмен в научната сфера ще допринесе за рестартиране на българо-руските отношения

В София се провежда чет­вър­тата меж­дународна среща на училите и специализиралите в Русия и бив­шия Съвет­ски съюз. Форумът е пос­ветен на 140-ата годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­с­ката власт и въз­с­тановяването на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност, като преминава под пат­ронажа на президента Румен Радев.

Проф. д-р Захари Захариев, който е пред­седател на Федерацията за приятел­с­тво с народите на Русия и ОНД и на фон­дация “Славяни“, член на Национал­ния съвет на БСП, отбеляза слож­ния меж­дународен кон­текст, в който то се е провежда, комен­тира БНР. Светът е изпъл­нен с дос­коро неподозирани рис­кови фак­тори по отношение на светов­ния мир и сигур­ност и, за жалост, в целия този водовър­теж темата за Русия, отношенията с Русия и до голяма степен, към Русия като фак­тор на светов­ната политика се прев­ръща в своеоб­разен раз­делителен цен­тър. И в този кон­текст такива срещи са изк­лючително полезни, защото поз­воляват да се събират хора, които са учили и специализирали на територията на бив­шия Съвет­ски съюз или в Русия, които, по-добре поз­нават ман­талитета на рус­наците и до голяма степен следят и раз­витието на тях­ната политика. А пог­леда им не се връзва с антирусизма, който се насажда, комен­тира Захариев. Той под­черта, че форумът не събира един­с­т­вено бъл­гари, които са учили в Русия, а има широко меж­дународно пред­с­тавител­с­тво. Тук са 33-ма чуж­дес­т­ранни гости от над 20 страни от цял свят — от Европа, Азия, Северна Африка, Латин­ска Америка. На тези срещи ние винаги каним и пред­с­тавители на водещи руски вузове — сега това са осем универ­ситета от водещите висши училища на Русия, обясни още Захари Захариев и под­черта, че една от основ­ните цели на срещата е да запоз­нае учас­т­ниците и общес­т­веността с пос­лед­ните академични пос­тижения на Русия, а също и да пред­с­тави въз­мож­нос­тите, които страната пред­лага за по-нататъшно обучение, специализация и обмяна на опит.

Прин­ципно новото в нашата среща е, че тя се провежда само около месец, след като в Мос­ква Федерацията за приятел­с­тво с народите на Русия и ОНД, съв­мес­тно с Рус­ката асоциация „Меж­дународно сът­руд­ничес­тво” и Дър­жав­ната аген­ция “Рос­сот­руд­ничес­тво“ излязоха с инициативата за едно широко общес­т­вено движение, световно движение “За народна дип­ломация за мир“, заяви още Захари Захариев пред БНР.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...