Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров отп­рави искане до Кон­с­титуцион­ния съд за обявяване за противокон­с­титуционни на раз­поредби от Закона за час­т­ната охранителна дей­ност поради противоречието им с прин­ципите на правовата дър­жава, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратурата. С атакуваните раз­поредби на законово ниво се поз­волява неог­раничено въз­дейс­т­вие от страна на час­тни охранители върху живота в населените места, Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет да осигурява общес­т­вения ред, комен­тира Епицен­тър. С този закон за пръв път в чл. 5 ал. 1 т. 6, като нов вид охранителна дей­ност е пред­видена охраната на урбанизирана територия, обх­ваната от границите на населеното място или селищ­ното образувание (строител­ните му граници), определени с уст­ройс­т­вен план, без да се включва зем­лището. Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет, уредена в чл. 105 ал. 2 от Кон­с­титуцията – да осигурява общес­т­вения ред. Наред с това недопус­тимо се прех­вър­лят правомощия на дър­жавата, реализирани от МС и кон­к­ретно от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи по опаз­ване на общес­т­вения ред и национал­ната сигур­ност, като тези правомощия се въз­лагат на тър­говци. Пред­видената в чл. 28 ЗЧОД въз­мож­ност за сключ­ване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще пос­тави граж­даните в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъщес­т­вява час­тна охранителна дей­ност в съот­вет­ното населено място. Това на прак­тика обек­тивно ограничава въз­мож­ността на дър­жав­ните органи по Кон­с­титуция, съоб­разно тех­ните законови задъл­жения, да гаран­тират общес­т­вения ред. Съз­дава се неп­ропор­ционална и затова недопус­тима зависимост на под­дър­жането на общес­т­вения ред в населените места от прецен­ката и актив­ността на час­тно правни субекти, а не от пред­видените по Кон­с­титуция и съот­вет­ните закони дър­жавни органи.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...