Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Стойнев: Откога МВР следи кой членува в БСП?

Стойнев: Откога МВР следи кой членува в БСП?

Стойнев: Откога МВР следи кой членува в БСП?

За каква демок­рация говорим, след като е дос­тояние на полицията каква стратегия готви БСП за мес­т­ните избори. Те утре ще искат и от другите политически сили инфор­мация, която ще изпол­з­ват за натиск, заяви социалис­тът

Откога отдел „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност” в МВР не се занимава с коруп­цията, а с въп­роса — кой е член на БСП? Когато се изис­к­ват протоколи от Общин­с­кия съвет на БСП в Шумен от водени заседания, копие на протоколи от делегат­ски съб­рания, присъс­т­вени списъци, то тогава ние сме притес­нени.” Това комен­тира зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Драгомир Стой­нев пред БНР по повод искането на пар­тията към глав­ния прокурор да провери дали Район­ната прокуратура в Шумен е изпол­з­вана за изпъл­нение на политическа поръчка. Припом­няме, че преди дни лидерът на левицата Кор­нелия Нинова попита с какво основание Прокуратурата раз­порежда на икономичес­ката полиция в Шумен да изиска от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП инфор­мация–  кои лица са присъс­т­вали на делегат­ски съб­рания. „За каква демок­рация говорим, след като е дос­тояние на полицията каква стратегия готви БСП за мес­т­ните избори. Те утре ще искат и от другите политически сили инфор­мация, която ще изпол­з­ват за натиск. Така ще отказ­ват кан­дидатите за кметове да се кан­дидатират”, зак­лючи Драгомир Стой­нев.

По темата за прек­ратяването на договорите с американ­с­ките цен­т­рали, Драгомир Стой­нев комен­тира, че БСП, като кон­с­т­рук­тивна опозиция, ще под­к­репи решението, но то е крат­кос­рочна стъпка за раз­решаване на проб­лемите в енер­гетиката. Той помни, че няма никаква инфор­мация– какво се случва с газовите връзки на страната и какви инвес­тиции се прив­личат в тази насока. „През 2014 г. ДКЕВР сезира ЕК за неп­равомерна дър­жавна помощ към тези цен­т­рали и ВЕИ сек­тора. От тогава има само мъл­чание по този въп­рос. Никой не знае какво се случва. Вероятно никой не преговаря с ЕК. Това не е нор­мално за дър­жава членка на ЕС”, каза още Драгомир Стой­нев. Той добави, че опозицията се интересува от дъл­гос­роч­ните стъпки и намерения на управ­ляващите в тази насока. „Искаме дъл­гос­рочна пътна карта за раз­витието на енер­гетиката, така че не само домакин­с­т­вата, но и работодателите да бъдат спокойни”, каза той.  „От медиите раз­бираме, че ще има Сръб­ски поток. Къде е правител­с­т­вото? Онзи ден е одоб­рено строител­с­т­вото на Северен поток 2. Тур­ски поток започва строител­с­т­вото. Правител­с­т­вото можеше да покаже повече харак­тер, въп­реки огром­ния натиск от ЕК за спирането на Южен поток”, каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария”.

По повод забавянето на тур­с­ката атомна цен­т­рала и дали това отваря въз­мож­ност за строител­с­т­вото на АЕЦ „Белене”, бив­шият енер­гиен минис­тър Драгомир Стой­нев категорично заяви, че нов ядрен проект страната ни трябва да има. „Пос­лед­ните два енер­гоб­лока в АЕЦ Коз­лодуй след 10 години изчез­ват. В Eвропа се говори за спиране на произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия от въг­лища. Ние на какво ще раз­читаме? На ВЕЦ, фотовол­таици и на произ­вод­с­тво от вятър? Това не е базова мощ­ност, която да гаран­тира сигур­ност на бъл­гар­с­ката икономика и пот­реб­ление. Ние от сега трябва да мис­лим за замес­т­ване на отиващите си мощ­ности”, поясни той.

Депутат от левицата: Не приемаме узаконяването на гей браковете

БСП под­к­репя въп­росите на ВМРО за референ­дума, породен от скан­дала пок­рай Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Това призна депутатът Георги Свилен­ски пред Канал 3. “Да, всеки един референ­дум ще под­к­репим, след като се обсъди, нека да се произ­несат бъл­гар­с­ките граж­дани“, комен­тира той. И припомни, че социалис­тите винаги са били за допит­ването до народа.

“Раз­бира се, че няма как да приема еднополови бракове, кол­кото е демок­ратичен да бъда, все още ми идва в повече — половете са ясни, браковете са ясни. Има си такива хора, има си такива желания, тяхна свобода, да правят как­вото искат“, отговори той на въп­роса каква е лич­ната му позиция.

Свилен­ски разви аргумен­тацията на БСП за сфор­мирането на анкетна комисия за БАЦИС. Попитан дали е пробита сис­темата на “Мит­ниците“, той каза: “Нямаме основание да смятаме да е обрат­ното“. И не се съг­ласи, че не е вярно твър­дението на съпар­тиеца му Иван Иванов от БСП, че и през телефона човек може да я щур­мува, за да я “пробие“.

“За съжаление, нямам тази парола, за да ви демон­с­т­рирам и аз в студиото. Но истината е, че с една парола могат да влизат нез­наен брой хора и да манипулират сис­темата“, комен­тира той.

Свилен­ски напомни, че в противен случай нямаше да имаме предуп­реж­дение от ДАНС в док­лада й, където пише, че може да се манипулира сис­темата и това зас­т­рашава национал­ната сигур­ност.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...