Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Сливен отлага оптимизацията на училищата след протести

Сливен отлага оптимизацията на училищата след протести

Сливен отлага оптимизацията на училищата след протести

Ако общото мнение е, че е нужно време, аз съм готов да предоставя такова време, каза кметът Стефан Радев

Отлага се оптимизацията на училищ­ната мрежа в Сливен, докато работ­ната група излезе с решение за преминаване на еднос­менен режим, съобщи кметът след протести. Пред­ложението за оптимизация, свър­зано с преминаване на еднос­менен режим на учениците, тряб­ваше да бъде раз­г­ледано на общин­ска сесия през фев­руари.

Пред­ложените промени обаче срещ­наха силно общес­т­вено несъг­ласие, като пред­с­тавители на училищни ръковод­с­тва, общес­т­вени съвети и граж­дани излязоха с дек­ларации, петиции и под­писки срещу тях. Те посочиха, че ако промените бъдат приети от мес­т­ния пар­ламент, редица училища ще се обединят, а знакови за града учебни заведения ще бъдат зак­рити. Днес пред сградата на общината е нас­рочен митинг в под­к­репа на сливен­с­ките училища и против планираната оптимизация. По думите на кмета на Стефан Радев ще бъде сфор­мирана работна група от пред­с­тавители на общината, дирек­тори на училища, син­дикални лидери, училищни нас­тоятел­с­тва, НПО, която да обсъди варианти за оптимизация и да пред­с­тави своята визия, след като стигне до общо решение. Решението трябва да е съоб­разено с цялата училищна мрежа и да отговори на въп­роса как да се въз­пол­з­ваме от базата за преминаване на еднос­менен режим. Този дебат е необ­ходим и ясно показва защо никой не е пов­диг­нал темата. Мнение на кмета е, че независимо колко е трудно, на обсъж­дане трябва да се пос­тавят и кон­ф­лик­т­ните теми. Всяка промяна е свър­зана с дис­ком­форт и време за адап­тация, заяви той. По думите му от обсъж­данията до момента е станало ясно, че е необ­ходимо още време и с оттег­лянето на пред­ложението той дава въз­мож­ност на работ­ната група да раз­г­леда обс­тойно анализа на Общината. Ако общото мнение е, че е нужно време, аз съм готов да предос­тавя такова време. За съжаление, беше нап­равен опит да се прех­върли нап­режението върху учениците, за които водеща е емоцията. Не одоб­рявам във­личането на децата и противопос­тавянето между тях. Не искам дис­кусията да продъл­жава в този вид. Въп­росът трябва да се реши от въз­рас­т­ните и да не натовар­ваме децата, категоричен е сливен­с­кият градоначал­ник. Стефан Радев призова за активно учас­тие в работ­ната група от страна на дирек­тори на училища, син­дикати. Пос­тоян­ната комисия по образование към Общин­с­кия съвет и всички заин­тересовани страни.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...