Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Ние сме партията, повела битката срещу фашизма

БСП: Ние сме партията, повела битката срещу фашизма

Във връзка с агресив­ните нападки, които управ­ляващите излекоха срещу опозицията по повод на т.нар. „Ден в памет на жер­т­вите на комунизма”, от левицата бе оповес­тена дек­ларация, която прочете зам.-председателят на 44-тото НС Валери Жаб­лянов: „Изразявам съжаление за начина, по който се раз­вива бъл­гар­с­кият пар­ламен­таризъм, след почти 30 години демок­ратичен политически опит. Смятам, че БСП няма как да бъде изп­равена на под­съдимата скамейка по една проста причина – беше пар­тията, която води въоръжената борба срещу фашизма и монар­хофашизма в Бъл­гария. Искам да се спра на кон­к­ретни исторически факти, а не на литературни съчинения, които чухме в зала.

На 1 ноем­ври 1943 година е под­писан Сек­рет­ният протокол на Мос­ков­с­ката кон­ферен­ция от вън­ш­ните минис­три на Съвет­с­кия съюз, Съединените щати и Великоб­ритания, в чиято 18 точка изрично е записана дек­ларация за отговор­ността на хит­лерис­тите за извър­шените техни звер­с­тва и за политичес­ката отговор­ност на фашизма. Тази дек­ларация е пуб­ликувана, като изрично е уточ­нено в нея, че не засяга въп­росите за глав­ните военни прес­тъп­ници, прес­тъп­ленията, които не са свър­зани с кон­к­ретна геог­раф­ска територия и които ще бъдат наказани със съв­мес­тно решение на правител­с­т­вата на съюз­ниците. По време на Крим­с­ката кон­ферен­ция ръководителите на трите съюз­нически дър­жави – Съвет­с­кият съюз, Съединените щати и Великоб­ритания, провела се от 4 до 11 фев­руари 1945 година, препот­вър­ж­дава решението на Мос­ков­с­ката кон­ферен­ция. След нея министър-председателят на Великоб­ритания Уин­с­тън Чър­чил прави след­ното изяв­ление: „Най-добре би било всички воен­ноп­рес­тъп­ници и фашисти да бъдат раз­с­т­реляни, заедно с глав­ните прес­тъп­ници, в момент, в който бъдат хванати“. По време на същата кон­ферен­ция изяв­лението на Йосиф Сталин е след­ното: „Моля, преди раз­с­т­рела, нас­тоявам все пак да бъдат съдени“. Решенията за Нюр­н­бер­г­с­кия процес, както и за процесите, които са проведени в Европа, извън територията на Гер­мания, са взети от меж­дународ­ните органи и кон­ферен­ции на съюз­ниците”, отбеляза Жаб­лянов.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...