Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Свидетелството за съдимост отива в историята

Свидетелството за съдимост отива в историята

Правител­с­т­вото одобри проект на Закон за допъл­нение на Закона за ограничаване на админис­т­ратив­ното регулиране и админис­т­ратив­ния кон­т­рол върху стопан­с­ката дей­ност. С него се пред­лага изменение на 68 закона, в които се съдържа изис­к­ването за пред­с­тавяне на свидетел­с­тво за съдимост пред админис­т­рацията. Целта е да се установи прин­ципът на служебно събиране на инфор­мация относно съдеб­ния статус на физичес­ките лица.

Свидетел­с­т­вото за съдимост е един от най-често срещаните удос­товерителни документи, които се изис­к­ват от граж­даните в рам­ките на админис­т­ративни произ­вод­с­тва, въп­реки че дан­ните са налични в друга админис­т­рация. С пред­лаганите промени ще се пос­тигне значително намаляване на админис­т­ратив­ната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на раз­ходи за граж­даните във връзка с получаването на услугата.

Пред­ложението е в изпъл­нение на един от основ­ните приоритети, изведен в Прог­рамата за управ­ление на правител­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20172020 г. — намаляване на админис­т­ратив­ната тежест за биз­неса и за граж­даните.

 

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...