Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Борисов излъга за договорка с президента за закона „Антикорупция”

Корнелия Нинова: Борисов излъга за договорка с президента за закона „Антикорупция”

Корнелия Нинова: Борисов излъга за договорка с президента за закона „Антикорупция”

Премиерът обвинява за всичко пред­шес­т­вениците, защото е без­силен да поеме отговор­ност за нас­тоящето и да даде пер­с­пек­тива на народа си за бъдещето, заяви лидер­ката на БСП

Поз­д­равявам президента Румен Радев за дър­жав­ничес­ката позиция по антикоруп­цион­ния закон на правител­с­т­вото. Споделяме мнението му, че той няма да съз­даде въз­мож­ност за борба с коруп­цията по високите етажи на властта. Това се казва в позицията на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова във връзка с вчераш­ното изказ­ване на президента Румен Радев, че не се договарял с пред­седателя на ГЕРБ Бойко Борисов за антикоруп­цион­ния закон, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. „Борисов, сега къде си? Защо излъга, че с президента сте се договорили и само БСП не е раз­б­рала за тази работа? Алтер­натив­ният проект на закон на БСП се намира на страницата на пар­тията. Моля за мнения и пред­ложения. Започ­ваме кон­сул­тации с академич­ната общ­ност, съдии, прокурори, адвокати. Истин­ска борба с коруп­цията е въз­можна. Ще ви го покажем”, казва още Нинова.

В съоб­щението Кор­нелия Нинова цитира президента на Бъл­гария за това, той нямал договорка с премиера за антикоруп­цион­ния закон: „Законоп­роек­тът за борба с коруп­цията в този си вид е един механичен сбор от нис­коефек­тивни до момента струк­тури и няма да реши проб­лемите с коруп­цион­ния модел на управ­ление… Има слухове, че сме се договорили с премиера и че е пред­решено пред­ложеният проект да бъде приет. Истината е, че имаме кон­сен­сус за едно – че дирек­цията „Коруп­ция“ трябва да бъде извън изпъл­нител­ната власт. Дотук“. Посочва се още, че Румен Радев винаги е нас­тоявал, че има нужда от нов, единен и независим орган, който да зат­вори цикъла информация-сигнал-разследване-обвинение.

Лидер­ката на БСП реагира остро и на изказ­ванията на Бойко Борисов по повод ремонта на язовир „Цан­ков камък”. „Г-н Борисов, привет­с­т­ваме желанието Ви да подадете сиг­нал до прокуратурата за “Цан­ков камък“, но да не заб­равите да включите и себе си в него, защото проек­тът, който стар­тира при правител­с­т­вото на Сак­с­кобур­гот­ски, прик­лючва при Вашето първо правител­с­тво. Това се посочва в позиция на лидера на БСП Кор­нелия Нинова, пуб­ликувана на сайта на БСП. В нея се напомня, че именно Бойко Борисов прерязва лен­тата на “Цан­ков камък“ с думите: “Днес се отк­рива един гран­диозен проект с най-модерната язовирна стена и съоръжения в Югоиз­точна Европа“. В дек­ларацията си Кор­нелия Нинова заявява: Каз­вате, че пър­вият Ви сиг­нал до прокуратурата бил пок­рит. Ако вед­нага не подадете сиг­нал срещу прокурорите, които са сторили това, значи просто си приказ­вате празни приказки. Говорите и за изхар­чени милиарди за АЕЦ “Белене“ и депутат със свален имунитет от БСП, който не е изгонен от пар­ламента. Г-н Борисов, кога ще изгоните от пар­ламента депутата от ГЕРБ Делян Доб­рев, който е със свален имунитет и пов­диг­нато обвинение, че е изхар­чил неп­равомерно дър­жавни пари за “Белене“, след като проек­тът беше спрян? И нак­рая: г-н Борисов, нали не сте заб­равили, че в пос­лед­ните осем години, без една, управ­лявате Вие? Защо всички виновни не са в зат­вора?

За Вас за всичко са виновни предиш­ните. Причините за провалите Ви са все някъде в миналото. 

Без­силие, г-н Борисов, без­силие да поемете отговор­ност за нас­тоящето и да дадете пер­с­пек­тива на народа си за бъдещето”, завър­шва Кор­нелия Нинова.

По темата комен­тар нап­рави и заместник-председателят на БСП Кирил Доб­рев: „Пос­лед­ните няколко дни виж­дам нова мода – управ­ляващите дават прес­кон­ферен­ции от мор­с­ките ни курорти, от стан­циите на властта, между 14:00 и 16:00 часа — точно, когато слън­цето е най-опасно и трябва да бъдат на сянка. Основна тема днес беше „Цан­ков камък“. Зам.-министър на енер­гетиката обс­тойно обяс­няваше за проб­лемите на „Цан­ков камък“. Искам да успокоя бъл­гар­с­ките граж­дани – спокойно, депутатите и зам.-министрите просто са само слън­часали. Няма пук­натини по стената. По договор за екс­п­лоатация тех­ничес­кото съоръжение след 6 години трябва да бъде прег­ледано от дъното, където е раз­положено върху кар­с­тови скали и ако има пук­натини, трябва да бъдат отс­т­ранени. Под­чер­тавам, че това е планов ремонт на НЕК, за който са обяс­нили в прес­съоб­щение юли месец.

Основ­ната причина за тези прес­кон­ферен­ции е пак да се нег­лижира, смачка и зах­върли „Суджук­гейт“. Глав­ният свидетел на прокуратурата излиза и заявява, че откакто е станал такъв, животът му е в опас­ност, че всички дър­жавни инс­титуции го мач­кат и го сгъват за това да си оттегли показанията. БСП стар­тира кам­панията „Не на страха и рекета“ в защита на всички обик­новени хора, на дребни и малки биз­нес­мени, които са пос­тавени на ежед­нев­ния рекет на ГЕРБ. Хора, дър­жавни служители, които са принудени да правят подобни ревизии. Целта на всички прес­кон­ферен­ции е тази.

Нап­равих си труда да пог­ледна сайта на Минис­тер­ски съвет – има и други почивни бази. Те се намират във Велин­г­рад и Пам­порово. Очак­вам планинарите от утре да се включат с нови прес­кон­ферен­ции”, комен­тира с ирония поведението на управ­ляващите политикът от БСП.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...