Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП и синдикатите единни: По-високи заплати и пенсии, по ниски ДДС за детски стоки

БСП и синдикатите единни: По-високи заплати и пенсии, по ниски ДДС за детски стоки

БСП и синдикатите единни: По-високи заплати и пенсии, по ниски ДДС за детски стоки

Обсъж­дането на пред­ложенията на БСП за бюджет 2018 започна днес със среща на пред­седателя на левицата Кор­нелия Нинова и зам.-председателя на пар­ламен­тар­ната група Жельо Бой­чев с ръковод­с­т­вото на КТ „Под­к­репа”. „В бюджета за 2018 г. залагаме приоритетно доходи, образование и сигур­ност”, заяви Нинова. Двете страни се обединиха около необ­ходимостта от увеличение на минимал­ната работна зап­лата, преиз­чис­ляване на всички пен­сии и намаляване на ДДС на дет­ски стоки. Обсъдени бяха още: механиз­мът за фор­миране на минимал­ната работна зап­лата, осигурител­ните прагове, права на работ­ници, повишаване на цени на вода, ток, акцизи и пос­ледиците от това върху домакин­с­т­вата. Под­чер­тана бе и нуж­дата от въз­с­тановяване на трис­т­ран­ния диалог, след прекъс­ването му с изказ­ването на вицеп­ремиера Симеонов за отпадане на класа за прос­лужено време. БСП изрази категорично мнение против тази идея, припом­нят от пар­тията. Вчера в цен­т­ралата на пар­тията се проведе среща с дребни земедел­ски произ­водители, които изразиха становище, че в момента суб­сидиите се получават само от големите в бранша и изразиха под­к­репа за промените, които левицата ще внесе за 2018 г. „Обещали сме в предиз­бор­ната си прог­рама промяна в начина на под­помагане на сек­тора с приоритет дребни произ­водители на месо, мляко, плодове и зелен­чуци. Ще изпъл­ним това наше обещание”, заяви Нинова. Раз­говорите за пред­лаганите от БСП промени ще продъл­жат през сеп­тем­ври със стар­тирането на новия политически сезон. Такива срещи ще бъдат проведени с екип на БАН, дирек­тори на бол­ници и училища, земедел­ски произ­водители, КНСБ, бран­шови организации, пен­сионер­ски организации и организации на хора с увреж­дания.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие