Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Жельо Бойчев: Бузлуджа е емоция

Жельо Бойчев: Бузлуджа е емоция

• Кор­нелия Нинова уцели момента и точ­ните пос­лания към хората

• Три месеца ГЕРБ и Пат­риотите нямат прог­рама, отбеляза социалис­тът

Около 60 000 социалисти се качиха на Буз­лу­джа. Доста впечат­ляващо и доста зареж­дащо! Голямата задача на БСП е да очер­тае друга алтер­натива.

Това каза зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев, цитирайки данни от полицията, в сут­реш­ния блок на БТВ. По думите му БСП е пар­тия, която съчетава раз­лични мнения.

Видях доста емоция на Буз­лу­джа. От словото, което произ­несе лидерът на пар­тията Кор­нелия Нинова видях, че имаше тази химия между нея и хората. Тя уцели и момента, и пос­ланията, които даде към хората. Ние говорихме за една обединена Бъл­гария, за една Бъл­гария, която обичаме, за една Бъл­гария, на която трябва да бъде даден друг път на раз­витие, за една Бъл­гария, чиито хора, трябва да повяр­ват, че всичко е в тех­ните ръце. Зададохме теми към общес­т­вото“, посочи той.

Желев под­черта, че БСП е единна и това се вижда особено на фона на скан­далите, които тресат управ­ляващите. Зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група на левицата изтъкна, че в момента в пар­тията няма раз­говор по темите, които преди сед­мица пов­дигна в интервю за БТВ лидерът на плов­див­с­ката организация Георги Гер­гов.

Раз­говорът дали БСП да учас­тва в коалиция го водихме преди няколко месеца. Решението беше взето едноз­начно и бе заявено вед­нага след изборите. Колко пъти трябва да се връщаме към тази тема и да даваме един и същ отговор?!“, категоричен бе Бой­чев. “Какъв е смисълът да се води този раз­говор? В самата предиз­борна кам­пания заявихме, че няма да управ­ляваме с ГЕРБ. Вед­нага след изборите заявихме, че няма да управ­ляваме с ГЕРБ! Факт е, че ние пос­ледователни и прин­ципно отс­тояваме своите ангажименти пред избирателите. За раз­лика от ГЕРБ, които вед­нага в името на властта ги предадоха!“, категоричен бе Бой­чев.

Бой­чев отговори и на въп­росите — обвинения на биз­нес­мена и лидер на плов­див­с­ките социалисти Георги Гер­гов, че в Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията са останали само младежи, които нямат опит.

БСП никога не е била лидер­ска пар­тия и няма да бъде. Ние имаме ясно раз­писани правила и устав, на пос­лед­ния кон­г­рес го променихме — Кор­нелия Нинова има право на два ман­дата, тя е в пър­вия си ман­дат“, каза Жельо Бой­чев. На въп­рос пред­лагала ли е Нинова ком­пен­сации на Георги Гер­гов, той каза, че няма как да знае за подобен раз­говор между тях. “В БСП такъв раз­говор не същес­т­вува. На Буз­лу­джа зададохме темите в общес­т­вото“, продължи той.

“Когато цялото правител­с­тво е скан­дал след скан­дал, злоупот­реба след злоупот­реба, когато има отс­тъп­ление от всич­ките им обещания, да се занимаваме с опозицията ли?!“, каза Бой­чев. И под­черта: “С тази политика на правител­с­т­вото вотът на доверие е неиз­бежен! Няма някой, когото да не излъгаха. Вижте сек­тор сигур­ност! Със стъп­ките, които правят, ГЕРБ ще съсипят минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. ГЕРБ се сър­дят, когато им се посоч­ват неиз­пъл­нени обещания — били на пат­риотите. Пат­риотите каз­ват — не, това е обещание на ГЕРБ. Три месеца коалицията няма управ­лен­ска прог­рама!“

В края на раз­говора бе засег­ната и темата за бор­бата с коруп­цията и новото звено „Антимафия”, което пред­ложи на Буз­лу­джа Кор­нелия Нинова.

Това ще бъде основ­ната тема в БСП през сеп­тем­ври. Искаме да пред­ложим такъв орган, който да олицет­ворява раз­делението и баланса на влас­тите. Защото пред­ложението на ГЕРБ пред­седателят на този антикоруп­ционен орган да бъде наз­начен от Минис­тер­с­кия съвет, за нас е абсолютно неп­рием­ливо. Коруп­ция се генерира там, където се раз­п­ределя финан­сов ресурс, където се провеж­дат общес­т­вени поръчки – това е изпъл­нител­ната власт. Не може да очак­вате изпъл­нител­ната власт да раз­с­ледва сама себе си. Затова съв­сем нор­мално е такъв орган да бъде мак­симално раз­далечен от нея. Президен­т­с­ката инс­титуция е тази, която се избира пряко от бъл­гар­с­ките граж­дани“, каза Бой­чев.

Идеята, лан­сирана от Нинова, е шефът на „Антимафия” да се излъчва от дър­жав­ния глава, а членовете на спец­з­веното да се избират с мнозин­с­тво от две трети от Народ­ното съб­рание

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие