Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Върнаха отмененото постановление за разселване на мигранти

Върнаха отмененото постановление за разселване на мигранти

Върнаха отмененото постановление за разселване на мигранти

От Минис­тер­с­кия съвет съоб­щиха, че е приета Наредба, която определя реда за сключ­ване, изпъл­нение и прек­ратяване на споразумение за интег­рация на чуж­денец

Минис­т­рите от третия кабинет “Борисов“ вър­наха отмененото пос­танов­ление от служеб­ния кабинет “Гер­джиков“ за интег­рацията на миг­ранти, пише Нюз.бг.

От Минис­тер­с­кия съвет съоб­щиха, че е приета Наредба, която определя реда за сключ­ване, изпъл­нение и прек­ратяване на споразумение за интег­рация на чуж­денец с предос­тавена меж­дународна зак­рила в Бъл­гария. Изис­к­ването е според Закона за убежището и бежан­ците.

Припом­няме, пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет № 208 бе прието на 12 август 2016 г. в зак­ритите точки. Малко по-късно от БСП остро напад­наха пос­танов­лението. 

След като кабинетът “Борисов-2“ се раз­фор­мирова заради подадена оставка, по време на служеб­ното правител­с­тво на Огнян Гер­джиков на извън­редно заседание бе отменено това пос­танов­ление.

Пос­лед­ваха критики и от Европа, че нарушаваме раз­писани от страната ни документи. Това бе причината от кабинета “Гер­джиков“ да приемат в спешен порядък почти същия текст на документа, който сега се приема отново от минис­т­рите на третото правител­с­тво “Борисов“.

Според наред­бата, пър­вата стъпка от процеса на интег­рация е сключ­ване на споразумение, за което кметът на съот­вет­ната община и чуж­денецът с предос­тавено убежище или меж­дународна зак­рила, доб­роволно заявяват своето желание.

В споразумението трябва да бъдат включени кон­к­ретни дей­ности за интег­рация по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно нас­таняване, здравеопаз­ване и социално под­помагане и социални услуги.

Сред­с­т­вата се предос­тавят целево от отговор­ния орган по фонда — дирек­ция “Меж­дународни проекти“ в МВР, по реда, пред­виден в национал­ните механизми за изпъл­нение на ангажимен­тите на Бъл­гария по премес­т­ване и презасел­ване.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие