Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева към управляващите: Не прехвърляйте проблема от болната на здравата глава

Деница Златева към управляващите: Не прехвърляйте проблема от болната на здравата глава

Уважаеми управ­ляващи, няма как удобно да прех­вър­лите проб­лема от бол­ната на здравата глава и да се надявате, че зрелищата, които пред­ложихте ще притъпят интереса към съз­дадения от вас самите проб­лем. Факт е, че в НДК от началото на май има огромно нап­режение и процесът на адап­тация на сградата за нуж­дите на Пред­седател­с­т­вото е изк­лючително закъс­нял. Факт е също така, че сведохте под­готов­ката му до битовизми и обвинения в коруп­ция, вместо да се фокусирате върху политичес­ките му измерения. Жалко!“. Това написа във Фейс­бук зам.-председателят на НС на БСП Деница Златева по повод проведеното във втор­ник заседание на анкет­ната комисия за НДК, на което депутатът от ГЕРБ Тома Биков се опита да я обвини за хаоса в НДК заради отсъс­т­вието й от заседанието. Златева пише още, че с интерес е прос­ледила изс­луш­ването на ресор­ните минис­три от ГЕРБ, които в раз­лични периоди са отговаряли за НДК. „Приз­навам си, бях предуп­редена, че ще ми бъдат прех­вър­лени всички въз­можни грехове за 3-те месеца, в които, като служебен вицеп­ремиер, отговарях за под­готовка на Пред­седател­с­т­вото и в час­т­ност, упраж­нявах правата на дър­жавата като соб­с­т­веник на НДК. Очак­ванията ми бяха над­минати многок­ратно“, добави Златева. По думите й заседанието на Съвета на Социн­терна в Ню Йорк, на което присъс­тва, е планирано преди месеци и официално е инфор­мирала пред­седателя на комисията, и е дек­ларирала пъл­ната си готов­ност да съдейс­тва след зав­ръщането си. „Раз­б­рах също така, че по мое време раз­ходите за ремонта на НДК са нарас­нали главоломно и по думите на минис­тър Бонев, съм дала раз­решение за сключ­ване на допъл­нителни договори за 50% от СМР и договора за тех­ника. Отново по мое време „е изгот­вено пред­ложение от работна комисия да приз­ная 4 млн.лв. раз­ходи , които не са по СМР“. И тези кон­с­татации от новия прин­ципал не се правят “политически, а в интерес на истината“. За моя ман­дат няма одоб­рен нито един допъл­нителен раз­ход за НДК“, обясни още Златева. По думите й в рам­ките на този период меж­дуведом­с­т­вени работни групи, съз­дадени от Томис­лав Дон­чев в частта “НДК“ и от Румяна Бъч­варова в частта “ Сигур­ност“, са обоб­щили всички допъл­нителни изис­к­вания за ремон­т­ните дей­ности, осигуряване на сигур­ността на събитията, оборуд­ването на прес­цен­търа на Пред­седател­с­т­вото и допъл­нител­ните раз­ходи на НДК, които са били остой­нос­тени на 36 млн лв.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие