Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Кметът на Пловдив Иван Тотев - официално подсъдим

Специализирано звено “Антикоруп­ция“ предаде на съд кмета на Община Плов­див Иван Тотев, замес­т­ник кмета на общината Димитър Кацар­ски и кмета на район “Западен“ при община Плов­див Димитър Колев. Под­съдимите са обвинени в прес­тъп­ление по служба, свър­зано с изг­раж­дането на “Зоокът“ — Плов­див. Според обвинението извър­шеното прес­тъп­ление е в съучас­тие, а вслед­с­т­вие на него са нас­тъпили значителни вредни пос­ледици, което прави случая особено тежък. Припом­няме ви, че досъдеб­ното произ­вод­с­тво по случая бе образувано на 3 ноем­ври миналата година от Окръж­ната прокуратура в Плов­див. В хода на раз­с­лед­ването е установено, че в периода 30 април 2014 г. — 29 юли 2015 г. в град Плов­див кметът на града Иван Тотев, като въз­ложител на общес­т­вени поръчки, е нарушил служеб­ните си задъл­жения по повод изг­раж­дане на “Зоокът“ — град Плов­див. Вместо общес­т­вената поръчка за изг­раж­дането на “Зоокът“ — град Плов­див да се проведе чрез кон­курс, процедурата е проведена като пряко договаряне с изпъл­нителя “Зап­рянови 03ООД и в нарушение на Закона за общес­т­вените поръчки (ЗОП). Освен това процедурата е проведена и без да е одоб­рен инвес­тиционен проект към момента на отк­риването ѝ. Не е била одоб­рена количес­т­вено — стой­нос­тна сметка за проекта и не е бил изгот­вен ком­п­лек­сен док­лад за оценка на съот­вет­с­т­вието на инвес­тицион­ния проект със същес­т­вуващите изис­к­вания на строежите. Не е било издадено и раз­решение за строеж.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие