Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Хиляди полицаи поискаха по-високи заплати и достойни условия на труд пред НС

Хиляди полицаи поискаха по-високи заплати и достойни условия на труд пред НС

Хиляди полицаи поискаха по-високи заплати и достойни условия на труд пред НС

Вътрешният министър Валентин Радев щял да се бори за увеличение на месечните възнаграждения на униформените, но от другата година

Хиляди служители от сис­темата на МВР от цялата страна излязоха на ефек­тивен протест пред Народ­ното съб­рание в деня, в който чес­т­ват професионал­ния си праз­ник — 5 юли. Съб­ралото се множес­тво се обяви категорично за повишаване на зап­латите и осигуряването на дос­тойни условия на труд. Национал­ният протест на служителите на МВР започна с изпъл­нение на химна на Бъл­гария, след което съб­ралите се на площад почетоха с минута мъл­чание и падане на колене паметта на загиналите по време на изпъл­нение на служеб­ния си дълг. За да илюс­т­рират причините за протеста си, почти всички протес­тиращи залепиха по дрехите си стикер с над­пис “Аргумент“. В акцията се включиха и пожар­никари, които бяха облечени в специал­ните си екипи за гасене и каски. „Няма да отс­тъпим от искането увеличението на зап­латите да бъде от тази година. Не под­лежи на преговори искането ни за увеличение на зап­латите от тази година. По въп­росите за кон­к­ретна цифра може да се преговаря“, категоричен бе пред­седателят на УС на Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР Вален­тин Попов. Според него в момента няма резул­тат от преговорите между син­дикатите и ръковод­с­т­вото на МВР. “В национал­ния протест учас­тва абсолютно всички син­дикати на МВР“, раз­кри още Попов и допълни, че бъл­гар­с­ките син­дикати са под­к­репени от техни колеги от Румъния и Сър­бия. “Не вяр­вам, че няма ресурс в бюджета на МВР. Неп­рекъс­нато се говори за увеличена събираемост, за което моите колеги имат сериозна зас­луга“, каза още Попов. Съюзът на тран­с­пор­т­ните работ­ници под­к­репя служителите от МВР на днеш­ния им протест. В знак на съп­ричас­т­ност на камионите бяха пос­тавени стикери с над­пис “Аз под­к­репям протеста на служителите в МВР“. В същия момент обаче, от Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал излязоха с остра позиция по повод полицейс­ките протести, като според тях има пос­тоянен натиск за увеличаване на раз­ходите за сек­тор „Сигур­ност“, без да е налице подоб­ряване на усещането на граж­даните за гаран­ции за соб­с­т­вената им защита или за тях­ното имущес­тво. От организацията дори отп­равиха призив към инс­титуциите, ако е необ­ходимо да се зак­рие МВР и да се учреди ново минис­тер­с­тво, което да отговаря за вът­реш­ната сигур­ност в страната. Вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев от своя страна обеща да се бори исканията на полицаите да бъдат изпъл­нени, но от другата година. Радев също така не се пос­вени да изрази учуд­ването си защо служителите на реда нас­тояват увеличението да стане вед­нага. От БСП пък бяха категорични, че продъл­жаващите сис­темни и неус­пешни опити за рефор­миране на МВР през пос­лед­ните 2 години са показали липса на дър­жав­ническо отношение към сигур­ността на страната.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие