Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Денков подписа наредба за нормиране и заплащане на труда на учителите

Денков подписа наредба за нормиране и заплащане на труда на учителите

Минис­търът на образованието и науката проф. Николай Ден­ков под­писа наредба, с която утвърди Дър­жав­ния образователен стан­дарт (ДОС) за нор­миране и зап­лащане на труда, съоб­щиха от прес­цен­търа на образовател­ното минис­тер­с­тво. Докумен­тът е обнарод­ван в брой №34 на „Дър­жавен вес­т­ник“ от 28 април 2017 г.

Новите моменти в наред­бата са свър­зани с намаляване на нор­мите за преподавател­ска работа на педагогичес­ките специалисти, преподаващи учеб­ните пред­мети музика, хореог­рафия, изоб­разително изкус­тво, физическо въз­питание и спорт, труд и тех­ника и тех­нологии и пред­п­риемачес­тво от 720 часа на 700 часа. Намалява се и нор­мативът за преподавател­ска заетост на заместник-директорите. Намаляването на нор­мативите ще доведе до раз­к­риване на повече работни места. Ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден пред­мет, учеб­ното заведение трябва да наз­начи допъл­нителен учител по пред­мета. Намалението на нор­мите за преподавател­ска работа на педагогичес­ките специалисти, преподаващи по изб­роените учебни пред­мети няма да доведе до намаляване на получаваните от тях трудови въз­наг­раж­дения.

С наред­бата са актуализирани раз­мерите на минимал­ните основни работни зап­лати за длъж­нос­тите, заемани от педагогичес­ките специалисти в сила от 1 януари 2017 г. 

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие