Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Оповестяват резултатите от проверката на кабинета „Борисов 2“ до края на април

Оповестяват резултатите от проверката на кабинета „Борисов 2“ до края на април

Оповестяват резултатите от проверката на кабинета „Борисов 2“ до края на април

При нужда ревизията отива в прокуратурата, категоричен е Огнян Герджиков

Под­робни отчети за ревизията, нап­равена в минис­тер­с­т­вата, ще бъдат пуб­ликувани в сай­товете на ведом­с­т­вата в края на април. Това раз­кри в интервю пред БТА служеб­ният министър-председател проф. Огнян Гер­джиков. Припом­няме ви, че още в началото на ман­дата на служеб­ното правител­с­тво стана ясно, че ще бъде нап­равена проверка на дей­ността на минис­т­рите от кабинета “Борисов 2“, като основ­ният акцент са общес­т­вените поръчки. “Работа на правител­с­т­вото е да извърши провер­ките, специализираните органи да поемат нататък и съот­ветно да наложат съот­вет­ните сан­к­ции, ако има основание за такива“, каза служеб­ният министър-председател Гер­джиков. “Натък­нах се на множес­тво под­водни течения, получих и удари под кръста. В Бъл­гария има лоши и без­с­к­рупулни хора. Някои от тях фор­мират общес­т­веното мнение. Но… е хубаво, че те са изк­лючения“, заяви още Гер­джиков и припомни, че отк­ритите неред­ности в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната бяха предадени на Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция и на прокуратурата. Относно организацията на изборите служеб­ният премиер изрази задовол­с­тво от работата на ръководения от него екип. „Никакво колебание нямам за този извод“, комен­тира Гер­джиков и допълни, че винаги има и ще има недоволни. “Раз­бира се, че имаше и много опити за тър­говия с гласове. Но органите на МВР и прокуратурата работеха много ефек­тивно и много от опитите бяха пресечени и бяха образувани множес­тво досъдебни произ­вод­с­тва, а вече има и осъдени за това изк­лючително грозно прес­тъпно поведение срещу демок­рацията“, заяви премиерът. Попитан кои са най-неотложните стъпки по под­готов­ката на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС през 2018 г., министър-председателят отговори, че най-важното, знак за периода, в който Бъл­гария ще ръководи Съвета на Европейс­кия съюз, е, че по “бъл­гар­ско“ време ще бъдат взети общите решения за бъдещето на Съюза. “Страхотен шанс за нас! Не трябва да го пропиляваме“, комен­тира Гер­джиков. “Преди всичко искам да благодаря на президента Радев, който успя да фор­мира кабинет с много ярки лич­ности — великолепни специалисти в своите области. Истин­ско удовол­с­т­вие е да се работи с тях“, каза премиерът, но отбеляза, че има и резерви към дей­ността на някои от минис­т­рите. “Но и минис­т­рите могат да имат претен­ции към мен самия. Мой прин­цип е да уважавам дос­тойн­с­т­вото на хората и държа забележ­ките си да отп­равям не пуб­лично, а пер­сонално, когато се е налагало. Но тези случаи не са много“, допълни министър-председателят.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...