Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Фрапантни нарушения във Фонда за лечение на деца

Фрапантни нарушения във Фонда за лечение на деца

Фрапантни нарушения във Фонда за лечение на деца

Заявления за помощ въобще не са придвижвани и разглеждани, документи са бавени с месеци, установи проверка

За периода от сеп­тем­ври 2015 г. до октом­ври 2016 г. са раз­к­рити редица нарушения — това показва проверка на специално наз­начена комисия от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Голяма част от нарушенията са от времето, когато дирек­тор на Фонда беше проф. Владимир Пилософ. Провер­ката е предиз­викана по сиг­нал на петима членове на Общес­т­вения съвет от октом­ври миналата година за под­менени решения на кон­т­рол­ния орган. Док­ладът от провер­ката е от 127 страници, като в 24 от тях инфор­мацията е прик­рита, защото е предос­тавена на прокуратурата, предаде БНТ.

Провер­ката раз­к­рива фрапан­тни нарушения — заяв­ления за помощ, които въобще не са прид­виж­вани и раз­г­леж­дани; документи, бавени с месеци, решенията им също. Отк­рити са и неизис­кани или забавени становища на вън­ш­ните екс­перти, както и решения за лечение без мнението на независими специалисти. В други случаи пък решенията са били взети само със становище на комисии от заин­тересованите бол­ници. Проверяващите са попад­нали и на заповеди на дирек­тора за лечения, бавени с месеци, както и вър­нати заяв­ления от Общес­т­вения съвет, заради непълна докумен­тация. Има случаи, в които се търси мнението на един и същ екс­перт, който дава непълни становища. Лип­с­ват и дек­ларации от бол­ниците за провеж­дане на общес­т­вена поръчка за медицин­с­ките изделия, финан­сирани от фонда.

Един от изводите на комисията е, че нарушенията се дъл­жат на липса на управ­лен­ска ком­петен­т­ност от страна на дирек­тора. Посочва се, че има и непълни протоколи от заседанията на Общес­т­вения съвет, които в раз­рез с организацията и дей­ността на фонда — не са под­писани. Затова приемат за допус­тими сиг­налите за под­мяна на решенията на съвета и за липса на проз­рач­ност и ефек­тив­ност. Проверяващите се уверяват и лично за раз­минаване на взети решенията с това, което в пос­лед­с­т­вие е отразено в интер­нет на страницата на фонда.

Док­ладът раз­г­лежда и нашумелите случаи за откази на лечение на деца в Сър­бия като отбелязва, че не е без­с­порно установено, че лечението е екс­перимен­тално и незаконно. А това означава, че родителите са имали основание да протес­тират.

Док­ладът е бил предос­тавен на здрав­ното минис­тер­с­тво на 2 декем­ври 2016 година. Инс­пек­торите са нап­равили пълна ревизия на правил­ника за работа на фонда, като почти половината от съдър­жанието на док­лада е пълно с нарушенията и абсурди.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...