Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ГЕРБ е статуквото. БСП е промяната

ГЕРБ е статуквото. БСП е промяната

ГЕРБ е статуквото. БСП е промяната

Програмно слово на лидера на БСП Корнелия Нинова при откриването на сесията на 43-то Народно събрание

Във вът­решен план, колеги всички раз­бираме, че без произ­вод­с­тво и икономика няма път за Бъл­гария нап­ред. Само че, вие, които управ­лявате дър­жавата, в момента смятате, че тя няма място в тези процеси. За вас приватизация, кон­цесии, помагането само на големи 56 фирми решават проб­лемите. Мъл­чанието ви, когато монополи, топ­лофикации, мобилни оператори извиват ръцете на бъл­гар­с­ките пот­ребители, наричате пазарна икономика.

Ние пред­лагаме друго — защита на дър­жав­ната и общин­ска соб­с­т­веност от раз­г­раб­ване,

под­к­репа на род­ното бъл­гар­ско произ­вод­с­тво

, на мал­кия и среден биз­нес и на бъл­гар­с­кия пот­ребител. От утре на вашите банки ще имате алтер­нативата в дейс­т­вие: Закон за пуб­лич­ните пред­п­риятия, който защитава и раз­вива дър­жав­ната и общин­ска соб­с­т­веност, Закон за храните, който задъл­жава тър­гов­с­ките вериги да изкупуват определено количес­тво бъл­гар­ско произ­вод­с­тво, в определен район, където се намира веригата;  Закон за арен­дата, който защитава дреб­ния земедел­ски произ­водител от едрите арен­датори, Закон за бан­ката за раз­витие, който я прев­ръща най-накрая в онази дър­жавна банка, която под­помага мал­кия и сред­ния биз­нес, а не раз­дава кредити само на 56 големи фирми на олигарси. Правим ви пред­ложение за прераз­г­леж­дане на кон­цесион­ните договори. Съб­рахме през лятото  всички кон­цесии в Бъл­гария, сериозен материал, прид­ружен от док­лад на БОР­КОР за краж­бите на национал­ното богат­с­тво. Искаме да се прераз­г­ледат кон­цесион­ните договори в посока увеличение на так­сите. Искате алтер­натива, искате политики, колеги от дясно, а не думи. Ето ви политики. От вас зависи сега дали ще отговорите адек­ватно на това пред­ложение и дали ще се пог­рижим за бъл­гар­с­ката икономика или ще продъл­жавате да толерирате монополи и близки до властта фирми.  

На второ място, гос­пода управ­ляващи, вие зачер­к­нахте понятието социална дър­жава в Кон­с­титуцията. Нашата алтер­натива –

активна социална дър­жава в грижа за работ­ниците, децата, младите, въз­рас­т­ните

хора и борба с бед­ността. От утре ще имате тази алтер­натива пред вас и тя е: Нов закон за гаран­тиране вземанията на работ­ниците. 20 000 души не си получиха справед­ливо изработените зап­лати и вие приемате това мъл­чаливо. Във фонда има стотици милиони левове, които не стигат до тези хора, защото ги дър­жите в резерва, за да показ­вате високи финан­сови резул­тати. С този закон правим въз­можно хората да получат парите си.

Ние ще пред­ложим от утре нов закон за младежта, нов закон за въз­рас­т­ните хора, закон за ветераните от вой­ните, за семей­ните помощи за деца, намален ДДС върху дет­с­ките стоки, отмяна на плос­кия данък.  По гласуването за тези кон­к­ретни алтер­нативни политики ще раз­берем важни ли са тези бъл­гари за вас или са втора ръка хора и са изос­тавени от дър­жавата.

На трето място — Бюджет 2017. Ще пред­с­тавим нашето виж­дане за бюджет с акценти: образование, здравеопаз­ване, произ­вод­с­тво, общини и доходи.

Чет­върто — вън­шна политика. В една сложна и динамична меж­дународна среда европейс­ките лидери нямат единно мнение как да се справим с проб­лемите, пред които сме изп­равени. Ние, бъл­гар­с­ките социалисти, сме за европейс­кото бъдеще на Бъл­гария като член на голямото европейско семейс­тво, но Европа има нужда от промяна и една от тези промени е отчитането на национал­ния интерес на всяка държава-членка.

Защити ли бъл­гар­с­кото правител­с­тво национал­ния интерес във вън­ш­ната политика? Категорично не. Превър­нахте я в куриер­ска фирма между Анкара и Бер­лин. Нарушихте меж­дународни споразумения, две решения на бъл­гар­ски съд при екс­т­радиция на чужди граж­дани. Защо? До сега имахте едни гос­подари, начал­ници в Брюк­сел. Сега има ли Бъл­гария още един друг начал­ник в Анкара?

Вие апелирате за национално съг­ласие по темата национална сигур­ност. Уважаеми колеги от дясно, на 25 сеп­тем­ври 2015 г., имахте пред­ложение от БСП в 5 кон­к­ретни точки, как да стиг­нем до национал­ното съг­ласие по тези важни въп­роси. Нито една от тях не приехте. Искате общо решение на пар­ламен­тар­ните пар­тии по важни за бъл­гар­с­ката национална сигур­ност теми?  Защо скрихте днес министър-председателя? Защо не дойде тук и всички заедно, отчитайки слож­ността на ситуацията да нап­равим обща позиция, да зас­танем зад нея в интерес на Бъл­гария.

Кой сега е лицемер – политиците, които обвинихте преди малко или вие? На думи едно, а с дейс­т­вия друго. Бъл­гар­с­ките граници не са защитени. Прос­пахте две години. Фак­тът, че се хващат по 2000 души в Сър­бия, означава, че са преминали през Бъл­гария абсолютно без­п­роб­лемно.

С какво отвоювахте национал­ния интерес в Европа, по такива теми, като

отмяната на сан­к­циите срещу Русия. 

Нашата алтер­натива отново ще бъде национал­ният — бъл­гар­с­кият интерес, а той изис­ква тези сан­к­ции да пад­нат. Ако отново не под­к­репите това наше пред­ложение за решение, ще лъсне истината за вашето отношение за национал­ната ни сигур­ност и национал­ния ни интерес.

Защо бъл­гар­с­кото правител­с­тво няма позиция по такава важна тема като меж­дународ­ното споразумение със САЩ и Канада. Ние сме против това споразумение, защото то отново работи в полза на големите, на монополите, в нарушение на правата на обик­новените европейски граж­дани и на трудовите права на бъл­гар­с­ките работ­ници. Къде е вашата позиция по тези важни меж­дународни въп­роси? Такава няма! Призовавате за национално съг­ласие, но на дейс­т­вие го отх­вър­ляте.

И нак­рая за президен­т­с­ките избори. Очевидно ще трябва да вър­шим много сериозна работа в условия на избори.  Ние имаме към вас апел за три неща. Първо, всички политически пар­тии да дадат оценка за ман­дата ГЕРБ и президента Плев­нелиев. Ние, БСП ЛЯВА БЪЛ­ГАРИЯ, сме един­с­т­вената пар­тия, която даде такава оценка и тя е: Пълен провал. Вие от какво се срамувате да дадете такава оценка — положителна или е отрицателна, за да стъпим на нея и да видим каква промяна тър­сим в президен­т­с­ката инс­титуция?

Второ, нека започ­нем раз­говора по същес­тво за ролята на президен­т­с­ката инс­титуция в тази сложна меж­дународна обс­тановка, по-скоро да започне истин­с­ката кам­пания, със­тезанието на аргументи и на визия за раз­витието на Бъл­гария.

Трето, призоваваме всички пар­ламен­тарно пред­с­тавени, извън пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии, граж­дан­с­кото общес­тво за

общ фронт срещу фал­шификациите на изборите

и срещу купения вот, на който управ­ляващите в момента са царе. Нека се обединим народът да реши, да си даде волята и най-добрият да победи.

Уважаеми дами и гос­пода народни пред­с­тавители,

Тези 4 месеца, които ни пред­с­тоят, ще бъдат сблъсък между визии за раз­витието на Бъл­гария, за живота на народа ни, за национал­ната сигур­ност на страната. Ние ще се противопос­тавим остро на всички ваши дейс­т­вия, които задър­жат раз­витието на Бъл­гария, които я връщат назад, които не дър­жат сметка за живота на хората и които са зап­лаха за национал­ната сигур­ност.

Време е за алтер­натива, нашата алтер­натива в дейс­т­вие, ГЕРБ е статук­вото. БСП ЛЯВА БЪЛ­ГАРИЯ е промяната. Изборът между едното и другото е в ръцете на бъл­гар­с­кия народ

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие